Կանոնադրություններ, Ծրագրեր, Պայմանագրեր եւ այլ փաստաթղթեր
Դիմորդ
Օրենսդրություն և կրթական որոշ փաստաթղթեր
Ֆարմացիա (մագիստրատուրա)

 

Ծրագրի անվանումը

Ֆարմացիա

Ուսման տևողությունը

Մեկ տարի, 60 ECTS կրեդիտ

Շնորհվող որակավորումը

Ֆարմացիայի մագիստրոս

Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ուսման վարձը

650 000 ՀՀ դրամ  

 •  Ընդունելությունը.

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ դեղագիտության (ֆարմացիայի), դեղագործական քիմիայի կամ հարակից այլ մասնագիտություններով: Նախորդող նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն իրականացվում  է հարցազրույցով,   իսկ հարակից մասնագիտությունների դեպքում դիմորդը հանձնում է մասնագիտական քննություն՝  սահմանված հարցաշարով:

 • Ծրագրի նպատակն է

Պատրաստել ֆարմացիայի ոլորտի խորը և համակողմանի գիտելիքներով օժտված մասնագետներ, ովքեր կլինեն առողջապահական թիմի անբաժանելի անդամ և պաատասխանատու կլնինեն դեղորայքի ճիշտ օգտագործման ու բուժառուների անվտանգության համար:  

Ուսանողներին օժտել մասնագիտական կարողություններով՝ ֆարմացիայի ոլորտի տարբեր ուղղություններով (դեղանյութերի սինթեզի,  կառուցվածքի հետազոտման և հավաստագրման, ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրման, դեղանյութերից նոր դեղաձևերի ստացման և այլն) հետազոտական գործունեությամբ զբաղվելու համար:

 • Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները․

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

Գիտելիք և իմացություն

 • Ներկայացնել ֆարմացիայի վերջին նվաճումները, որոնք կիրառվում են աշխատանքի, ուսումնառության և հետազոտության համար։
 • Ներկայացնել ֆարմացիայի, առողջապահության և հարակից ոլորտների զարգացման ռազմավարական մոտեցումները, տեսությունները և առաջավոր սկզբունքները:
 • Ներկայացնել գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև դասավանդման մեթոդների և դրանց առնչվող տեսությունների  արդի մոտեցումները:

Հմտություններ  

 • Ներկայացնել առանցքային մասնագիտական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտական ու նորարարական գործունեություն իրականացնելիս՝ ֆարմացիայի, առողջապահության և հարակից ոլորտների գիտելիքը համակցելու և նոր գիտելիք ստեղծելու համար,  նոր և անծանոթ իրավիճակներում ֆարմացիայի տեսական ու գործնական խնդիրներ լուծելու համար:
 • Ցուցաբերել  արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ բուժառուների, գործընկերների, առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետների և հանրության շրջանում՝ ապահովելով խորհրդատվության տրամադրում և տեղեկատվության տարածում:

Կարողություններ

 • Հավաքել, պահպանել, մշակել, վերլուծել, գնահատել,  մեկնաբանել և ներկայացնել տեղեկատվությունը մասնագիտական բարդ խնդիրների լուծման նպատակով՝ վարժ կիրառելով արդի մասնագիտացված համակարգչային ծրագրեր: 
 • Հետազոտել, վերլուծել, արժևորել մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրները, առաջադրել դրանց լուծման գիտահեն արդիական մոտեցումներ, կանխատեսել հնարավոր զարգացումները:
 • Մշակել մասնագիտական ոլորտի գիտելիքի և պրակտիկայի ընդլայնմանը միտված նորարարական ու ստեղծագործական լուծումներ:
 • Ծավալել միջազգային միջավայրում մասնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն:
 • Ծավալել լիարժեք և ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն ֆարմացիայի և առողջապահության ոլորտում՝ կիրառելով խոր մասնագիտական գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ, դրսևորելով պատշաճ վարվելակերպ:
 • Ուսումնական պլանը

Ծրագրի ուսումնական պլանը հասանելի է այստեղ

 • Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները.

«Ֆարմացիա» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել դեղագործության և դրան հարակից մասնագիտական ոլորտներում գործող կառույցներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Հանրային և հիվանդանոցային դեղատներ

 • դեղագետ

Բժշկական հիմնարկներ

 • կլինիկական դեղագետ

Դեղարտադրողընկերություններ

 • դեղարտադրության ոլորտի որակավորված անձ,
 • դեղագետ-տեխնոլոգ

ՀՀ Առողջապահության նախարարության Դեղային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչություն

 • գլխավոր մասնագետ,
 • առաջատար մասնագետ,
 • մասնագետ

Առողջապահության տեսչություն

 • դեղագետ-տեսուչ

Փորձագիտականկենտրոններ

 • որակի հսկման և գնահատման փորձագետ,
 • փորձագետ

Դեղերի մեծածախ իրացման կազմակերպություններ

 • պատասխանատու դեղագետ,
 • դեղագործական շուկայի մարկետոլոգ

Արտասահմանյան դեղարտադրողների հայաստանյան ներկայացուցչություններ

 • դեղագետ-ներկայացուցիչ,
 • դեղերի առաջ մղման մասնագետ

Գիտահետազոտական հաստատություններ

 • հետազոտող գիտաշխատող,

Կրթական հաստատություններ 

Դասախոս, ասիստենտ

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց հետբուհական ուսումը ինչպես ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի ամբիոնների, այնպես էլ ԵՊԲՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ տարբեր մասնագիտական ինստիտուտների  ասպիրանտուրայում: 

 • Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը.

Ֆարմացիայի ինստիտուտում գործում են երեք մասնագիտական ամբիոններ՝, որոնք հագեցած են դեղատնային և անալիտիկ ժամանակակից սարքավորումներով  կահավորված  ուսումնական և ուսումնագիտական լաբորատորիաներով (դեղատնային և գործարանային տեխնոլոգիայի, դեղաբանության, դեղագրքային անալիզի, դեղագիտական քիմիայի, և այլն) և աշխատասենյակներով:

Լաբորատորիաներին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղումներով.
 

Ինստիտուտում առկա են համակարգիչներով հագեցած լսարաններ, որոնք հնարավորություն են տալիս կազմակերպելու դիդակտիկ նյութերով հագեցած դասախոսություններ, ինչպես նաև հեռուսուցմամբ  առցանց դասախոսություններ:

Դասընթացների լիարժեք յուրացման համար ուսանողներին տրամադրվում են նաև էլեկտրոնային նյութեր և գրքեր, իսկ որոշ տպագիր գրքեր և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ ուսանողները կարող են ձեռք բերել ԵՊՀ գրադարանից և Ֆարմացիայի ինստիտուտի գրասենյակից:

Քարտեզ