Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>

Բակալավրիատ

Կենսաբանություն

Կենսաքիմիա

Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա


Մագիստրատուրա

Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

Կենդանաբանություն և մակաբուծաբանություն

Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

Կենաֆիզիկա

Կենսաինֆորմատիկա

Կիրառական մանրէաբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
M. Ginovyan, S. Hovhannisyan , H. Javrushyan, G. Sevoyan, Z. Karabekian, N. Zakaryan, N. Avtandilyan
Screening revealed the strong cytotoxic activity of Alchemilla smirnovii and Hypericum alpestre ethanol extracts on different cancer cell lines
2023 | Հոդված/Article
AIMS Biophysics, 10(1), 12-22, 2023
Ռ․ Է․ Մաթևոսյան
Քաջարան քաղաքի շրջակայքի աղտոտված հողերի միկրոմիցետները (Հայաստան)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 253-258
|
Սաթաթթվի հակահիպոքսիկ արդյունավետության ուսումնասիրությունը մեթհեմոգլոբինեմիայի պայմաններում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 245-252
|
Զ. Հ. Մովսիսյան
Միաշղթա պոլիռիբոադենիլաթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլենային կապույտի հետ
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 231-238
|
L. S. Gabrielyan , Timotina M., Aghajanyan A., Schubert R., Trchounian K.
Biosynthesis of silver nanoparticles using extracts of Stevia rebaudiana and evaluation of antibacterial activity
2022 | Հոդված/Article
World J Microbiol Biotechnol 38, 196. https://doi.org/10.1007/s11274-022-03393-3