Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Բայրոնագիտության կաբինետ
Բրիտանական գրականության և լեզվամշակույթի գիտահետազոտական լաբորատորիա