Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Սերվիս


Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական աշխարհագրություն

Ջրաօդերևութաբանություն

Հասարակական աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն և հետախուզում

Սերվիս

Կայուն զբոսաշրջություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հայաստանի տարաբնակեցման փոխակերպման միտումները հետխորհրդային տարիներին
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 182-193
|
Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Ա. Թ. Գրիգորյան
Սյունիքի մարզի լանդշաֆտների գեղագիտական հատկության սուբյեկտիվ գնահատումը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 173-181
|
Ս. Զ. Կրոյան, Ա. Թ. Գրիգորյան , Պ. Ս. Էֆենդյան
Анализ антропогенных изменений в структурном составе черноземов Лорийской равнины (Լոռվա դաշտի սևահողերի ստրուկտուրային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 167-172
|
Լ. Բ. Միրզոյան , Ս. Ն. Նազարեթյան
Особенности сейсмического риска зоны разрушительного землетрясения с 7,5>M>7,0 (на примере Спитакского землетрясения 1988 г.) (Ավերիչ երկրաշարժի (7,5>M>7,0) գոտու սեյսմիկ ռիսկի առանձնահատկությունները (Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի օրինակով))
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 146-154
|
Географические факторы повышения эффективности административно-территориального управления в Республике Армения (Վարչատարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման աշխարհագրական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում )
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 123-134
|