Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
  • Ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Համաշխարհային պատմություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Հայոց պատմություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2022

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար