Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Իրավագիտություն

Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ
Դատական իրավունք և փաստաբանություն
Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն
Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն

Իրավական ուսումնասիրություններ

Մեդիա և տեղեկատվական իրավունք

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Շուշանիկ Ղուկասյան , Աշխեն Սողոմոնյան , Կարեն Մելիքսեթյան, Դավիթ Բակլաչյան
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, ընդհանուր մաս, սխեմաներ
2023 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, խմբագիր Ա.Մ.Հայկյանց, Երևան, <<Հայրապետ>> հրատ., 2023 թ., 260էջ
Տարիել Բարսեղյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Մտավոր սեփականության իրավունք
2023 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023, 368 էջ
Չմրացակցելու համաձայնությունն աշխատանքայի իրավունքում
2023 | Հոդված/Article
«Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023 թ., 120 էջ
Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում
2022 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ
Государство в реалиях международно-уголовных деяний (Պետությունը միջազգային-քրեական արարքների իրողություններում)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 97-112
|