Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թյուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Կիրառական արաբագիտություն
Թյուրքական պատմաբանասիրություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի արաբատառ ֆոնդի թիվ 1713 և «Սաուդ Թագավոր» համալսարանի թիվ 6770 ձեռագրերում առկա մեկնաբանությունների և ծանոթագրությունների համեմատական բնութագիրը
2021 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2021, №1(8), 136-143
Гегамян, В. Г. , Бочаров, В. В., Дьяков, Н. Н.
Социально-культурная антропология народов Азии и Африки в востоковедческом дискурсе
2021 | Հոդված/Article
Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика, 2021, 13(3), 312–330. https://doi.org/10.21638/spbu13.2021.301
Արա Մաթևոսյան
Արաբերեն դիվանագիտական տերմինների կազմության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 67-76
|
Arshak Safrastyan on The Treaty of Sevres and The Arbitration of President W. Wilson Concerning The Frontier Question
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2021, թիվ 1 (25), էջ 240-246
The Herald of Spring. Image of Armenian Hero in the Poem of Ahmad Shamlu "Vartan"
2021 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 2 (662), էջ 240-250