Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների 
համակարգչային մոդելավորում և նմանակում

ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ա․ Հ․ Ստեփանյան, Հ․ Ս․ Հարոյան
Մագնիսադիէլեկտրիկների հիման վրա անտիպոդալ Վիվալդի անտենայի չափափոքրացում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 74-84
|
Ժ․ Ա․ Բաղդասարյան
GPS փաչ անտենայի միկրոալիքային մոտակա-դաշտի բաշխվածության արտապատկերումը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 66-73
|
Լ․ Ա․ Օդաբաշյան
Visualization of microwave absorption of the graphite periodical structure with thermoelastic optical microscope (Միկրոալիքային տիրույթում գրաֆիտի պարբերական համակարգի կլանման արտապատկերումը ջերմաառաձգական օպտիկական մանրադիտակի միջոցով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 172-178
|
Մ. Ալեքսանյան , Վ. Հարությունյան, Գ. Շահնազարյան, Գ. Շահխաթունի
Ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնաբերող սենսորի պատրաստման եղանակ
2021 | Հոդված/Article
AM 3448 A, 2021-02-24, Հայաստան
H. Margaryan , N. Hakobyan, V. Abrahamyan, H. Chiligaryan, P. Gasparyan, N. Tabirian, O. Goushcha
"Apparatus for filling liquid crystal device with liquid crystal substance"
2021 | Արտոնագիր/Patent
PCT/IB2021/050331, 2021-01-18, Switzerland