Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Լուսինե Յուրիկի Սահակյան

Դեղագործական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի բաժին, Դեղագործական քիմիա մասնագիտությամբ, դեղագետ-քիմիկոսի, պրովիզորի որակավորում;
2004 - 2005 թթ. Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, հետբուհական մասնագիտացում՝ դեղագետի որակավորում;
2017 – 2018 թթ. ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակագոմզիայի ամբիոնի հայցորդ։

Գիտական աստիճան, կոչում
Դեղագործական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
α-Ամինակարագաթթվի_հետերոցիկլիկ ոչ սպիտակուցային նմանակների կենսամիմետիկ սինթեզը, հակաօքսիդանտային եվ թաղանթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի օպտիմալ մեթոդների մշակում, կենսաակտիվության ուսումնասիրություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանություն 1, 2– դասախոսություն, գործնական պարապմունք;

Աշխատանքային գործունեություն
2021 թ. - մինչ օրս, ԵՊՀ, Ֆարմացիայի ինստիտուտ «Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոն», լաբորատորիայի վարիչ;
2017 թ. - մինչ օրս, ԵՊՀ, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ;
2016 - 2019 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ, գիտաշխատող;
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ, «Դեղագործական քիմիայի» ամբիոն, լաբորանտ;
2010 - 2014 թթ. «Արփիմեդ» ՍՊԸ, հեղուկ դեղաձևերի բաժնի պատասխանատու;
2014 - 2014 թթ. «Արփիմեդ» ՍՊԸ, որակի ապահովման բաժնի մասնագետ;
2009 - 2019 թթ. ԵՊՀ, «Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի» գիտահետազոտական լաբորատորիա, ավագ-լաբորանտ;
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ, «Ազոտ, թթվածին, ծծումբ պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզի» բազային լաբորատորիա, ավագ-լաբորանտ;
2003 - 2008 թթ. «Ժամանակակից կոսմետիկական լաբորատորիա» ՍՊԸ, մասնագետ-խորհրդատու;
2001 – 2004 թթ. «Արփիմեդ» ՍՊԸ, որակի հսկման լաբորատորիա, քիմիկ-անալիտիկ:

Անդամակցություն
«Դեղագործություն և դեղաբանություն, գիտություն և կրթություն» ասոցիացիայի անդամ:

Դրամաշնորհներ
ISTC #A- 2289(2017-2020)

Որակավորման դասընթացներ
ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ (2016-2021);

Լեզուների իմացություն
Հայերեն - մայրենի, ռուսերեն, անգլերեն:

Համակարգչային հմտություններ
MS Office

Էլ. փոստ
lusine_sahakyan@ysu.am

L.Yu. Sahakyan , V.G. Kirakosyan , A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan
Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography
2021 | Թեզիս/Thesis
Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19
Կենսահումքից նիֆեդիպինի անջատումը, նույնականացումը և քանականան որոշումը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 204-211
|
Lu.Yu. Sahakyan , A.F. Mkrtchyan, A.S. Saghyan, L.A. Hayriyan, A.S. Sargsyan, A.J. Karapetyan, A.S. Tovmasyan, A.H. Tsaturyan, E.V. Minasyan, A.S. Poghosyan, A.M. Paloyan, H.A. Panosyan
Asymmetric synthesis, biological activity and molecular docking studies of some unsaturated α-amino acids, derivatives of glycine, allylglycine and propargylglycine
2020 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Structure, 2020, 1208, 127850, Niderlands, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127850
Л.Ю. Саакян , С.Г. Петросян, А.М. Симонян, А.Ф. Мкртчян, А.О. Цатурян, А.С. Сагян
Исследование асимметрического нуклеофильного бис-присоеденения дегидроаланиновых комплексов Ni(II)
2020 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2020, 73, № 2-3, 213-222
L.Yu. Sahakyan , H.M. Simonyan, S.Gh. Petrosyan, A.F. Mkrtchyan, A.S. Saghyan, E.S. Sekoyan
Asymmetric synthesis of optically active derivatives of α-aminobutyric acid containing triazole groups in the side chail radical
2018 | Թեզիս/Thesis
“Current State of Pharmacy and Prospects of its Development” 1st international Scientific Conference, November 01-03, 2018, Yerevan, 106
Сравнительное ингибирующее действие β-гетероциклически замещенного аналога α-аминомасляной кислоты и мексидола на процесс рилизинга изоформ NADPH-оксидаз нейрональных мембран
2018 | Հոդված/Article
Медицинская наука Армении НАН РА 2018, т. LVIII №4, 50-58
Л.Ю. Саакян , Р.М. Симонян, Г.М. Симонян, М.А. Симонян, Э.С. Секоян, А.С. Сагян
Механизмы мембранопротекторного действия нового β-гетероциклически замещенного синтетического аналогоа α-аминомасляной кислоты при оксидативно-нитрозативном стрессе
2018 | Հոդված/Article
Вопросы теоретической и клинической медицины, 2018, 21, N4 (123), 26-31
Асимметрический синтез (2S,3S)-3-(2-тиоксо-2,3-дигидробензимидазол-1-ил)-2-аминомасляной кислоты
2018 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2018, N71, 1-2, 117-125
Asymmetric synthesis of new heterocyclic analogs of alpha-aminopropionic acid and alpha-aminobutyric acid via Michael nucleophilic addition reactions
2018 | Թեզիս/Thesis
16th Belgian Organic Synthesis Symposium, BOSS XVI, July 8-13, 2018, Brusseles, 343
Саакян Л. Ю. , Симонян Г. М., Симонян Р. М., Симонян М. А., Секоян Э. С. , Сагян А. С.
Сравнительное изучение антиоксидантной активности β-гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты и некоторых эндогенных антиоксидантов
2018 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, N1(118), էջ 3-6
|
Асимметрический синтез (2S,3S)-3-(2-тиоксо-2,3-дигидробензимидазол-1-ил)-2-аминомасляной кислоты
2018 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении. 2018, 71, стр. 117-125
|
Л.Ю. Саакян , Г.М. Симонян, Р.М. Симонян, Э.С. Секоян, А.С. Сагян
Aнтиоксидантная активность и механизмы мембраностабилизирующего действия нового β-гетероциклически замещенного аналога α-аминомасляной кислоты
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2017, 20, N2(112), 64-67
Л.Ю. Саакян , А.С. Сагиян, А.М. Симонян, С.Г. Петросян, А.Ф. Мкртчян, Т.В. Кочикян, М.А. Самвелян, П. Лангер
Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении, 2017, 70, 1-2, 71-81
Л.Ю. Саакян , А.М. Симонян, Н.Н. Багян, А.С. Сагиян, А.О. Восканян, Ж.Н. Сарибекян, М.А. Самвелян, Т.В. Кочикян
Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные-5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении, 2017, 70, 1-2, 82-91
Л. Ю. Саакян , Г. М. Симонян , Р. М. Симонян, Э. С. Секоян, А. С. Сагян
Антиоксидантная активность и механизмы мембраностабилизирующего действия нового β-гетероциклически замещенного аналога α-аминомасляной кислоты
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20, N2(112), 64-67 էջ
|
Л. Ю. Саакян , Р. М. Симонян, Г. М. Симонян, М. А. Симонян, Э. С. Секоян, А. С. Сагян
Механизмы протекторного действия β-гетероциклически замещенного аналогоа α-аминомасляной кислоты на клеточные и субклеточные мембраны
2017 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․ հատոր 20 համար 4 (114), 16-19 էջ
|
Asymmetric synthesis of potential biologically active new heterocyclic analogs of (s)--alanine containing 3,4-substituted 5-thioxo-1,2,4- triazoles in the side-chain radical
2017 | Թեզիս/Thesis
5th International Conference on Green Chemistry and Technology, 07/2017, Իտալիա, Հռոմ, 69
|
А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян , А. М. Симонян , С. Г. Петросян , А. Ф. Мкртчян, М. А. Самвелян , Т. В. Кочикян
Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 71-81
|
А. М. Симонян , А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян , Н. Н. Багян, А. О. Восканян, Ж. Н. Сарибекян, М. А. Самвелян , Т. В. Кочикян
Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 82-91
|
Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched analog of α-aminobutyric acid containing heterocycle in the side chain radical
2017 | Թեզիս/Thesis
IV International Scientific Conference of Young Researchers Biotechnology: Science and Practice, Sept. 28-30, 2017, Yerevan, Armenia, 141
Asymmetric synthesis and biological activity of novel heterocycle substituted analogues of α-aminobutyric acid
2017 | Թեզիս/Thesis
VIII International Conference Modern Aspects of Rehabilitation In Medicine, 09/2017, Stepanakert, Artsakh, p. 344
Asymmetric synthesis of potential biologically active new analogs of (S)-alanine containing nitrogenous bases in the side-chain radical
2017 | Թեզիս/Thesis
IV International scientific conference of young researcher, Biotechnology: Science and practice. 2017, p. 139
Z. Z. Mardiyan, L. A. Hayriyan, A. F. Mkrtchyan , A. X. Tsaturyan , A. J. Karapetyan, H. V. Adonc, H. M. Simonyan , S. Gh. Petrosyan , L. Yu. Sahakyan , A. S. Saghyan
Synthesis of optically pure (S)-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-2-(prop-2-yn-1-yl)pent-4-yonic acid b y using Sonogashira reaction
2017 | Թեզիս/Thesis
V научная конференция армянского химического общества, Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии. 2017, стр. 92
L. A. Hayriyan, A. F. Mrtchyan , Z. Z. Mardiyan, A. J. Karapetyan, H. V. Adonc, H. M. Simonyan , S. Gh. Petrosyan , L. Yu. Sahakyan , A. S. Saghyan
Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched analogs of NiII complexes of (S)-allylglycine
2017 | Թեզիս/Thesis
V научная конференция армянского химического общества, Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии, 2017, p. 62
Асимметрический синтез новых производных (S)-α-аланина, содержащих 3-замещенные 4-изобутил-5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале
2017 | Թեզիս/Thesis
V научная конференция армянского химического общества, Актуальные задачи фундаментальной и прикладной химии. 2017, стр. 71
Р. М. Симонян, Л. Ю. Саакян , Г. М. Симонян, М. А. Симонян, Э. С. Секоян, А. С. Сагиян
Протекторный эффект диметилсульфоксида на изоформы NADPH-оксидазы биомембран
2016 | Հոդված/Article
Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2016, 5 (108), 61-64 էջ
|