Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Սամվել Մարտունի Վարդապետյան

Տնօրենի պաշտոնակատար, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
1972-1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ,
1980-1982 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ) ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ. գիտ.թեկնածու, դոցենտ - «Ալյումինի, գալիումի և քրոմի(III) նոր բարձրազգայուն ֆոտոմետրական անալիզի մեթոդներ` բյուրեղային մանուշակագույնի հետ դրանց մոլիբդենային հետերոպոլիթթուների կոմպլեքսային ասոցիատների կիրառմամբ», 2001, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային գործունեություն
2021 թ. հուլիսից մինչ օրս Ֆարմացիայի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար (ԵՊՀ):
2017-2021 հուլիս Ֆարմացիայի ինստիտուտի փոխտնօրեն (ԵՊՀ):
2010-2016 թ թ.- քիմիայի (դեղագիտության և քիմիայի) ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ (ԵՊՀ):
2004-ից մինչ այժմ դոցենտ (ԵՊՀ),
1998-2004- ասիստենտ, դասախոս (ԵՊՀ),
1989-1998- ուսումն. լաբորատորիայի վարիչ (ԵՊՀ),
1982-1989- կ.գ.ա. (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ),
1980-1982 – ասպիրանտ (ՀԽՍՀ ԳԱ ԸԱՔԻ)
1977-1979- լաբորանտ (ԵՊՀ),

Համատեղությամբ
2001-2003 ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ փոխտնօրեն,
2001-2004 Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ լաբորատորիայի վարիչ,
2001-2003 Չին-հայկական բիոինժեներական գիտահետազոտական և փորձարարական կենտրոնի հայկական մասնաճյուղի փոխտնօրեն:

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա
Ֆարմքիմիա
Դեղագիտական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարրերի միկրոքանակների անալիզ
Դեղապատրաստուկների անալիզ և որակի վերահսկում
Մակերևույթային երևույթներ, ադսորբցիա, էնտերոսորբենտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC A-108(1998-2001)
ISTC A-356(2000-2003)
ISTC A-683(2002-2005)
ISTC A-1167(2005-2008)
ISTC A#2289 (2017-2020)

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Խորհրդի նախագահ,
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ,
ՀՀ «Հայկական քիմիական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Որակավորման դասընթացներ
2011-2016 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման դասընթացներ;
Training on development in pedagogy and best practice- Yerevan 2015

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2015 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով), վրացերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

Էլ․ հասցե
svardapet@ysu.am

Պ. Ս. Ղուկասյան, Ս. Բ. Մխիթարյան, Վ. Ա. Սարկեզիյան, Ս. Մ. Վարդապետյան , Օ. Ա. Քամալյան
Ցածր ճնշումների դեպքում պրոպան-թթվածնային խառնուրդների հոմոգեն-հետերոգեն ակտիվացման ռեակցիայում ZnO-ով մոդիֆիկացված սիլիկահողի մակերևույթի տեքստուրային և կատալիտիկ առանձնահատկությունները
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 41-48
|
S.M.Vardapetyan , S.B.Mkhitaryan, O.A.Kamalyan
Sorption of methylene blue by the carbon sorbent obtained from microwave carbonized peach pits
2021 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts International scientific and Practical Conference «Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business», Yerevan, 20-22 October 2021, Part I, p.45-46. Armenia
S.M.Vardapetyan , S.B.Mkhitaryan, O.A.Kamalyan
Bifunctional sorbents based on microwave carbonizates of seed shells
2021 | Հոդված/Article
Book of articles International scientific and Practical Conference «Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business», Yerevan, 20-22 October 2021, Part II, p.61-64. Armenia
S.M. Vardapetyan , S.H. Apoyan, A.M.Hovhannisyan, G.F.Mkrtchyan
Quantitative determination of tannin in nettle by spectrophotometric and chromatographic methods
2021 | Հոդված/Article
Procedings of the Yerevan State University, Chemical and Biological sciences. 2021, 55(1), p.12-15
S.M.Vardapetyan , T.O.Kamalyan, P.S.Gukasyan, O.A.Kamalyan
New possibilities of low-tempe-rature generation of active centers during heterogeneous-homoge¬neous acti¬va¬tion of propane on silica gel surface, modified with zno by the sol-gel and cheical transport reaction methods
2021 | Հոդված/Article
Procedings of the Yerevan State University, Chemical and Biological sciences. 2021, 55(1), p.1-6
Մետֆորմին հիդրոքլորիդի, լոզարտան կալիումի, վալսարտանի և ռանիտիդինի դեղահումքերում և պատրաստի դեղաձևերում կողմնակի խառնուրդ n-նիտրոզոդիմեթիլամինի քանակական որոշման արագ և արդյունավետ մեթոդի մշակում բարձր-արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի եղանակով
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 296-299
|
Տ. Օ. Քամալյան, Պ. Ս. Ղուկասյան, Ս. Մ. Վարդապետյան , Օ. Ա. Քամալյան
Զոլ-ժել եվ քիմիական տեղափոխման ռեակցիայով ZnO-ով մոդիֆիկացված սիլիկահողի մակերևույթին պրոպանի հոմոգեն–հետերոգեն ցածրջերմաստիճանային ակտիվացման ակտիվ կենտրոնների ստացման նոր հնարավորությունները
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 1-6
|
Տանինի քանակական որոշումը եղինջի տերևներում սպեկտրոֆոտոմետրական և քրոմատոգրաֆիական մեթոդներով
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 12-15
|
Вардапетян С. М. , Мхитарян С.Б., Камалян Т. О., Тадевосян А. Ж., Камалян О.А.
Получение бифункциональных сорбентов микроволновой карбонизацией скорлоп абрикосовых косточек
2019 | Թեզիս/Thesis
Труды 6-ой Международной конференции по химии и химической технологии, 23-27 сентября, Ереван, 2019 г., стр. стр. 189-191
Вардапетян С. М. , Камалян Т. О., Мхитарян С. Б., Тадевосян А. Ж., Камалян О.А.
Особенности кремнеземов, полученных в слабых переменных магнитных полях
2019 | Թեզիս/Thesis
Труды 6-ой Международной конференции по химии и химической технологии, 23-27 сентября, Ереван, 2019 г., стр. 179-181
Вардапетян С.М. , Апоян С. А., Оганисян А. М., Мкртчян Г. Ф.
Образование ассоциатов хлорофилла в растворах ацетона и этанола
2019 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2019, т.72, № 1-2, с.25-33
Ս.Վարդապետյան , Լ.Սահակյան, Գ.Փալիկյան, Ժ.Սարգսյան, Զ.Կարապետյան, Ն.Հոբոսյան, Գ.Ներսիսյան, Ա.Խաչատրյան, Կ.Ավետիսյան
Քիմիա 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան III մաս.
2018 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Չորրորդ` լրամշակված հրատարակություն տպ., Երևան, Զանգակ, 2018 թ., 400 էջ, 25 տպ. մամուլ
Ս.Վարդապետյան , Լ.Սահակյան, Տ.Ղոչիկյան, Հ.Խաչատրյան, Գ.Փալիկյան, Ժ.Սարգսյան, Զ.Կարապետյան, Ն.Հոբոսյան, Գ.Ներսիսյան, Ա.Խաչատրյան, Կ.Ավետիսյան
Քիմիա 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան II մաս.
2018 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Հինգերորդ` լրամշակված հրատարակություն, տպ. Երևան, Զանգակ, 2018 թ., 376 էջ, 23,5 տպ. մամուլ
S.M.Vardapetyan , S.Mkhitaryan, T.Kamalyan, O.Kamalyan
Functional enterosorbents from the shell of the cornel pits
2018 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts 1st International scientific Conference «Curent state of Pharmacy and Prospects of its Development», Yerevan, 01-03 november 2018, p.99-100
S.M.Vardapetyan , S.Apoyan, A.Hovhannisyan, G.Mkrtchyan
Studi of the formation of chlorophyll associates in solutions of acetone and ethanol
2018 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts 1st International scientific Conference «Curent state of Pharmacy and Prospects of its Development», Yerevan, 01-03 november 2018, p.61-62
S.M.Vardapetyan , S.B.Mkhitaryan, T.O.Kamalyan, , O.A.Kamalyan
Production of oxidized sorbents from the apricot kernel shell and investigation of their sorption properties
2018 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts V International Conference «Curent problems of chemical physics», Yerevan , 25-29 september 2018, p.150-151
Вардапетян С. М. , Камалян Т.О., Мхитарян С.Б., Камалян О.А.
Низкотемпературное нанесение нанодисперсного ZnO на поверх-ность пористого кремнезема
2018 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов V международной конференции «Современные проблемы химической физики», Ереван, 25-29 сентября 2018 г., с.144-145
Ս.Վարդապետյան , Լ.Սահակյան, Տ.Ղոչիկյան, Հ.Խաչատրյան, Գ.Փալիկյան, Ժ.Սարգսյան, Զ.Կարապետյան, Ն.Հոբոսյան, Գ.Ներսիսյան, Ա.Խաչատրյան, Կ.Ավետիսյան
Քիմիա 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան I մաս.
2017 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Հինգերորդ` լրամշակված հրատարակություն, տպ. Երևան, Զանգակ, 2017 թ., 384 էջ, 24 տպ. մամուլ
Քիմիա դիմորդների համար
2016 | Գիրք/Book
5-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Զանգակ-97» 2016 թ., 213 էջ
Силикагели, полученные из силиказолей, сформированных в переменном магнитном поле
2016 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов четвертой международной конференции стран СНГ «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем», «Золь-гель 2016», Ереван, 19-23 сентября 2016 г., с. 41
Новые возможности экологического контроля нано-и микрограммовых количеств мышьяка(V) и хрома(III) без их предварительного концентрирования
2015 | Թեզիս/Thesis
Сборник материалов IV международной конференции по химии и химической технологии., Ереван, 14-18 сентября 2015 г., с. 226-227
Քիմիան մեր կյանքում
2014 | Հոդված/Article
«Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2014 թ. №2, էջ 89-91
«Ազոտական թթվի յուրահատկությունները» թեմայի դասավանդումը դպրոցում
2012 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ՚ 27-28 ապրիլի 2012 թ. Համահայկական III կրթական գիտաժողովի զեկուցումների նյութերը, «Բնագետ» 28.04.2012 թ. հատուկ թողարկում, Երևան-2012, էջ 56-59
Քիմիան մեր կյանքում
2012 | Հոդված/Article
«Բնագետ» Գիտահանրամատչելի և գիտա¬մեթոդական հանդես, 2012 թ. №3, էջ 91-95
Ս. Վարդապետյան , Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան , Ֆ. Ալեքսանյան
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.
Քիմիա
2009 | Գիրք/Book
Թեստային առաջադրանքների ժողովածու - ՀՀ ԿԳՆ, ԳԹԿ, Երևան, 2009 թ., 212 էջ
Դեղապատրաստուկների և բուժիչ հանքային ջրերի բաղադրության վերահսկման հնարավորությունը հետերոպոլիթթուների կիրառմամբ
2009 | Թեզիս/Thesis
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ ապրիլ 14-17, 2009, Երևան, էջ 55
Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот
2008 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2008, т.61, No.3-4, с.388-396
Ս. Վարդապետյան , Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Ֆ. Ալեքսանյան
«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008 թ
Новые селективные сорбенты и стационарные фазы для пробо¬подготовки при анализе биологически активных материалов
2008 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов докладов международной конфе¬ренции «Современное состояние биотехнологии в Армении и роль МНТЦ в ее развитии», Цахкадзор, РА, 2008 г., с.248
Вардапетян С. М. , Арутюнян А. Ф., Григорян А. Г., Арутюнян Ф. А., Айрапетян С. С., Хачатрян А. Г.
Стабилизация 8-молибдогерманиевой гетерополикислоты в виде ионного ассоциата с основным красителем пиронином-Ж
2004 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2008, т.61, № 3-4, с.388
Вардапетян С. М. , Сагиян А. С. , Геолчанян А. В., Мангасарян К. А., Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху, Вей Донг
Асимметрический синтез N,N’-диметиламино-(R)-аланина N,N’-диэтиламино-(R)-аланина через хиральный Ni2+ комплекс оснований Шиффа дегидроаланина
2003 | Գիրք/Book
Химический журнал Армении 2003 г., т.56, №1-2, с.114
А. С. Сагиян , Л. Л. Манасян , А. В. Геолчанян , С. А. Дадаян, Н. Р. Мартиросян, С. М. Вардапетян , Т. В. Кочикян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Ю. Н. Белаконь
Исследование реакции асимметрического присоединения гетероциклических тиолов к хиральным комплексам дегидроаминомаслянной кислоты. Асимметрический синтез 2L, 3L-allo-β--метил-S-5-(гидроксипропил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина
2003 | Հոդված/Article
Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 1-2, с. 64-71
|
Ֆ. Վ. Միրզոյան, Է. Խ. Հայրիյան, Ժ. Վ. Սարգսյան , Ս. Մ. Վարդապետյան
Изучение взаимодействия фуксина с молибдогерманиевой гетерополикислотой (Ֆուքսինի և մոլիբդագերմանիումական հետերոպօլիթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 72-77 (ռուսերեն)
|
Фотометрическое определение галлия в виде молибдогаллата кристаллического фиолетового
2001 | Գիրք/Book
Статья
Химический журнал Армении 2001 г., т.54, №1-2, с.47
Вардапетян С.М., Мирзоян Ф.В., Айриян Э.Х.
Новые высокочувствительные фотометрические методы анализа алюминия, галлия и хрома(III) с применением комплексных ассоциатов их молибденовых гетерополикислот с кристаллическим фиолетовым
2001 | Հոդված/Article
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 07.09.2001, Ереван, 2001 г.
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Реакция молибдогаллиевой гетерополикислоты с кристаллическим фиолетовым в слабокислой среде
2001 | Հոդված/Article
Ж. «Караварум»/Управление/, спец. Выпуск: Химия, хим. технология и инженер. Экология, 2001 г., с.105
Стереоселективный синтез S-трет-бутил-D-цистеина через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni(II) (S-տրետ-բուտիլ-D-ցիստեինի ստերեոսելեկտիվ սինթեզը Ni(II) իոնի հետ դեհիդրոալանինի առաջացրած քիրալային կոմպլեքսների միջոցով )
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
Ֆ. Վ. Միրզոյան, Ս. Մ. Վարդապետյան
Фотометрическое определение хрома в виде молибдохромита кристаллического фиолетового (Քրոմի լուսաչափական որոշումը բյուրեղական մանուշակագույնի մոլիբդաքրոմիտի տեսքով)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 70-76 (ռուսերեն)
|
Новый подход к асимметрическому синтезу гетероциклических α-аминокислот
2000 | Հոդված/Article
Хим.Ж.Арм., 2000, т. 53, No. 3-4, с. 118-120
|
Сагиян А. С. , Мангасарян Г. Г., Вардапетян С. М. , Абрамян А. Дж., Мирзоян В. С., Аветисян А. А., Ванг Вей, Лонг Тао, Цуи Вейдонг, Ши Ю-Ху
Новая универсальная технология препаративного производства оптически активных α-замещенных (R)-α-аминокислот
2000 | Հոդված/Article
Журнал прикладной химии Армении, 2000, №1-2, с.46
Сагиян А. С. , Геолчанян А. В. , Вардапетян С. М. , Аветисян А. А., Тараров В. И., Кузьмина Н. А., Белоконь Ю. Н., Норт М.
Асимметрический синтез S-замещенных L-цистеинов через хиральный комплекс дегидроаланина с ионом Ni2+
2000 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2000 г., т.53, №3-4, с.37
Сагиян А. С. , Геолчанян А. В. , Вардапетян С. М. , Джамгарян С. М., Тараров В. И., Кузьмина Н. А., Иконников Н. С., Белоконь Ю. Н., Норт М.
Асимметрический синтез S-алкилзамещенных (R)-цистеинов через хиральный комплекс Ni(II) с основанием Шиффа дегидроаланина и (S)-2-N-(N’-бензилпролил)аминобензофенона
2000 | Հոդված/Article
Известия Академии наук России. Серия химическая, 2000 г.,№8, с.1460-1467
Asymetric syntesis of S-alkyl-subsituted (R)-cysteines via a chiral NiII complex of the Schiff’s base of dehydroalanine with (S)-2-N-(N’- benzylprolyl) – aminobenzophenone
2000 | Գիրք/Book
Article
Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2000, Vol.49, No.8, p. 1460
Saghiyan A.S., Geolchanyan A.V., Djamgaryan S.M., Tararov V.I., Kuz’mina N.A., Ikonnikov N.S., Belokon’ Yu.N., North M.
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Получение и аналитическое использование молибдоалюмината кристаллического фиолетового
2000 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление», Ереван, 2000 г., № 2, с.32
Вардапетян С. М. , Карагезян К. Г., Бабаян К. Р., Григорян В. А., Овеян Г. А., Захарян Г. В.
Изучение изменений фосфолипидного компонента эритроцитарных мембран и интенсивности процессов свободно-радикального окисления в крови больных псориазом
2000 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, 2000 г., № 1, с.99
Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Կ. Ռ. Բաբայան, Վ. Ա. Գրիգորյան, Գ. Ա. Հովեյան, Գ. Վ. Զախարյան, Ս. Մ. Վարդապետյան
Изучение изменений фосфолипидного компонента эритроцитарных мембран и интенсивности процессов свободно-радикального окисления в крови больных псориазом (Պսորիազով տառապող հիվանդների էրիթրոցիտների թաղանթների ֆոսֆոլիպիդայինբաղադրամասի և արյան ազատ ռադիկալային օքսիդացման պրոցեսների ինտենսիվության փոփոխության ուսումնասիրումը)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 99-103 (ռուսերեն)
|
Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В., Аджемян О. А.
Способ определения хрома (III)
1990 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1755186 (1990),Б.И.,1992, №30
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В., Саркисян Н. П., Карапетян З. А.
Способ спектрофотометрического определения фосфора в лимоннокислых растворах
1990 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1550421 (1987), Б.И.,1990, №10
Способ определения галлия
1987 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1319699 (1985), Б.И.(не публ. в откр.печ.), 1987, №6
Вардапетян С. М. , Мирзоян Ф. В.
Способ спектрофотометрического определения алюминия
1986 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1343308 (1986), Б.И.,1987, №37