Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի, դեղագործական քիմիայի բաժին: Մասնագիտություն` «դեղագործական քիմիա»
2008 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «Կամրջային ազոտի ատոմ պարունակող ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Համակցված ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը:
Ֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզը միջֆազային կատալիզի պայմաններում:
Անալիտիկ մեթոդի վալիդացիա: Դեղերի անալիզ, անալիզի օպտիկական եղանակներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ
Դեղարտադրության ստանդարտավորում GMP համակարգ
Դեղերի հետազոտման անալիտիկ մեթոդներ-1
Դեղերի որակի հսկում
Մասնագիտության արդիական խնդիրները

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես ավագ փորձագետ
2016 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որոպես առաջին կարգի փորձագետ
2012 - 2014 թթ. դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես փորձագետ
2009 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2012 - 2013 թթ. նույն կենտրոնի ֆոսֆորօրգանական քիմիայի լաբորատորիայում, որպես գիտաշխատող:

Պարգևներ
2011 թ. լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում, ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1»

Որակավորման դասընթացներ
25.05.13 թ. Ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիայի դասընթացի մասնակցություն: Ռուսաստան, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ,
13.09.16 թ.Ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումներ: Դեղերի որակի գնահատում թեմայով դասընթացի մասնակցություն: Հնդկաստան, Չանդիգար
12.12.16 թ. Ներքին աուդիտի դասընթացի մասնակցություն: Հայաստան, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն (B 1 մակարդակ), անգլերեն (գործնական)

virab.kirakosyan@ysu.am

L.Yu. Sahakyan , V.G. Kirakosyan , A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan
Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography
2021 | Թեզիս/Thesis
Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19
Virab Kirakosyan , Aghavni Ginosyan
Rapid and Efficient High-Performance Liquid Chromatography Analysis of N-Nitrosodimethylamine Impurity in Metformine Hydrochloride, Losartane Potassium, Valsartane and Ranitidine Drugs Substance and its Products
2021 | Թեզիս/Thesis
Biotechnology: Science and Practice: Innovation and Business, Yerevan Armenia october 20-22, 2021, p. 52
Virab Kirakosyan , Andranik Davinyan
Method Validation of Compleximetric Titration for Determination of Iron in Iron Containing Drugs
2021 | Հոդված/Article
Der Pharma Chemica, 2021, Volume 13, Issue 5, p.57-62
V.G. Kirakosyan , A.M. Davinyan, A.V.Ginosyan, L.H. Varderesyan
Development and validation of complexometric titration method for the determination of iron in iron-containing liquid dosage forms registered in the Republic of Armenia
2021 | Հոդված/Article
Medical Science of Armenia, vol. LXI, No 4, 2021, p.39-45
Մետֆորմին հիդրոքլորիդի, լոզարտան կալիումի, վալսարտանի և ռանիտիդինի դեղահումքերում և պատրաստի դեղաձևերում կողմնակի խառնուրդ n-նիտրոզոդիմեթիլամինի քանակական որոշման արագ և արդյունավետ մեթոդի մշակում բարձր-արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի եղանակով
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 296-299
|
Կենսահումքից նիֆեդիպինի անջատումը, նույնականացումը և քանականան որոշումը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 204-211
|
V. Kirakosyan , A. Davinyan, L. Melikyan
Synthesis and separation of Z,E- isomers of some nitroso group containing organophosphorus compounds
2019 | Հոդված/Article
Medicine, Science and Education No 28, 2019, p.112-113
V. Kirakosyan , A. Davinyan, L. Sahakyan
Synthesis of some nitroso grous containing organophosphorous comounds
2018 | Հոդված/Article
Current state of pharmacy and prosects of its development 1 st international scientific conference, Yerevan, Armenia, november 01-03, 2018. p.74
V. G. Kirakosyan , G. H. Minasyan, V. S. Hakopyan, M. H. Injikyan
Phosphorylation o several CH-acids by dialkylphosphites in the presence of carbon tetrachloride and bases
2012 | Հոդված/Article
Second international conferenceof young chemists, Tbilisi, 21-23 april, 2012, p. 46
Synthesis and heterocyclisation (E, Z) ethyl 3- (dietilfosforiloksi) but-2-enoate
2012 | Հոդված/Article
Advances in Organic and Pharmaceutical Chemistry (with international participation), Yerevan, October 3-6, 2012, p. 109
V. G. Kirakosyan , G. H. Minasyan, V. S. Hakopyan, M. G. Indjikyan
Phosphorylation of ethylacetoacetate and acetylacetone in the conditions of Todd–Atherton Reaction
2012 | Հոդված/Article
Russian Journal of General Chemistry, 2012, Vol. 82, No.12, p. 2007-2008
Г. Г. Данагулян, А. П. Бояхчян, А. К. Туманян, А. Г. Данагулян, В. Г. Киракосян
Новый путь изомеризационной рециклизации пиразоло[1,5-a]пиримидинов в производные пиразоло[1,5-b]-1,2,7 триазина
2011 | Հոդված/Article
ХГС, 2011, 3, 465-469
Г. Г. Данагулян, А. А. Бояхчян, О. А. Григорян, В. Г. Киракосян
С-С–рециклизации некоторых 3,6-ди(этоксикарбонил)пиразол[1,5-a]пиримидинов
2011 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 67-76
On the interaction nitrosodicarbonyl compounds with a-aminopyrazole.
2011 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2011, t.64, N 1, p 61-66
A. P. Boyakhchyan, V. G. Kirakosyan , A. G. Danagulyan, G. G. Danagulyan
Synthesis Method 7- aminopirzolo [1,5-a] pyrimidines
2010 | Հոդված/Article
II Scientific Conference of Armenian Chemical Society (with international participation). New materials and processes, Yerevan-Goris, on October 4-8, 2010, p. 130
V. G. Kirakosyan , G. H. Danagulyan
Synthesis nitroso derivatives of pyrazolo [1,5-a] pyrimidines
2010 | Հոդված/Article
International Conference "Chemistry of Heterocyclic Compounds".Moscow, October 18-21, 2010, p. 74
Gevorg Danagulyan, Aida Boyakhchyan, Anna Danagulyan, Virab Kirakosyan
Synthsis of 7-aminopyrazolopyrimidines and their C-C recyclization
2009 | Հոդված/Article
International Conference “ Biotechnology and Health-3”, 2009 October 15-17, 2009, Yerevan, Armenia, p. 135-136
G. H. Danagulyan, V. G. Kirakosyan , A. K. Tumanyan
An unconventional synthetic route to azines via rarranguments of pyrimidines
2008 | Հոդված/Article
RESC Collaboration in Chemistry Biology and Medicine. Aghveran, Armenia, 21-24 september 2008 p. 21