asdf
«Գիտություն» կայքում ներկայացված է ԵՊՀ գիտական ենթակառուցվածքը, գիտական դրամաշնորհները, գիտական նորություններն ու կայանալիք միջոցառումները:
Առանձին կայքեր ունեն ԵՊՀ գիտական հանդեսները:
«Կրթություն» կայքում ներկայացված է ԵՊՀ կրթական հիմնական գործունեությունը, ոլորտին առնչվող օրենքներ և ներբուհական փաստաթղթեր, կրթական նորություններն ու կայանալիք միջոցառումները: Ներկայացված է կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցն ու դասընթացների տեղեկագիրքը:
Այս կայքում կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ միջազգային համագործակցությանը, գործընկեր կազմակերպություններին, ԵՊՀ-ում իրականացվող միջազգային ծրագրերին, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությանը:
Այս կայքում ներկայացված է ԵՊՀ ընդունելության եռաստիճան կրթական համակարգը, ընդունելության կանոնները, մասնագիտությունների ցանկն ու վարձավճարները: Կարող եք ծանոթանալ նաև ընդունելության քննությունների արդյունքներին:
Այս կայքում ներկայացված են ուսանողների հետ աշխատող հիմնական կազմակերպությունների կայքերը, ինչպես նաև ուսանողական նորություններն ու կայանալիք միջոցառումները: