Հրապարակումներ
«ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի 3-ամյակին նվիրված համաժողովի նյութեր, Եր, «Ասողիկ», 2012, 88 էջ