Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

Տեղափոխության մասին ուսանողների դիմումներն առկա ուսուցման դեպքում ընդունվում են ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնական պարապմունքներին նախորդող երեք շաբաթների ընթացքում:

 

Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է, եթե տեղափոխման պահին ուսումնառած և ընդունող ծրագրերի բովանդակությունների առարկայական տարբերությունները չեն գերազանցում 20 կրեդիտը: Հակառակ պարագայում ուսանողին առաջարկվում է սովորել մեկ կիսամյակ ցածր կամ հարակից այլ մասնագիտությամբ, որի դեպքում առարկայական անհամապատասխանությունների նշյալ պահանջը բավարարվում է:

 

Չի թույլատրվում բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին կուրսի և ավարտական կուրսերի ուսանողների տեղափոխությունը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսումնառողների տեղափոխությունը թույլատրվում է միայն առաջին կիսամյակի ավարտից հետո:

Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է տվյալ մասնագիտության գծով, լիցենզիայով հատկացված ընդունելության տեղերի շրջանակում՝ ուսուցման ձևերին և որակավորման աստիճաններին համապատասխան:

 

Կրեդիտներով պայմանավորված՝ առարկայական տարբերությունների ցանկը որոշում է ընդունող բուհը: Ուսանողը ընդունող բուհի սահմանած անհատական ժամանակացույցով՝ ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի սկիզբը, պետք է ուսումնառի և հանձնի առարկայական տարբերությունները:

 

Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխության դեպքում հնարավոր է փոխել մասնագիտությունը կամ ուսուցման ձևը (առկա, հեռակա): Գործընթացն իրականացվում է շարժունության կարգով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան և ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով:

 

Ուսանողի՝ բուհից բուհ տեղափոխության դեպքում հնարավոր է այլ բուհում սովորել նույն մասնագիտությամբ կամ մեկ ուրիշ մասնագիտությամբ, ինչպես նաև ուսուցման ձևի (առկա, հեռակա) փոփոխությամբ: Տեղափոխության գործընթացն իրականացվում է ուսանողի՝ ընդունող բուհի ռեկտորին հասցեագրված դիմումի համաձայն, որին կցվում է նաև այն բուհի տրամադրած ակադեմիական տեղեկանքը, որի ուսանողն է ինքը:

 

Մինչև տեղափոխվող ուսանողների առարկայական տարբերությունների հանձնումը ընդունող բուհի ռեկտորն իրավասու է ուսանողին ժամանակավորապես հրամանագրելու համապատասխան ակադեմիական խմբում և նրան թույլատրելու մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին: Հրամանում նշվում են նաև ակադեմիական առարկայական տարբերությունների ցանկը, դրանց մարման անհատական ժամանակացույցը:

 

Օտարերկրյա պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից Հայաստանի Հանրապետության բուհեր ուսանողների տեղափոխության մասին որոշումն ընդունում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարը` օտարերկրյա բուհից գրավոր հարցման դրական պատասխան ստանալուց հետո:

 

Օտարերկրյա բուհերից ուսանողների տեղափոխության դեպքում հանձնման ենթակա ստուգարքներում և քննություններում չեն ներառվում հայագիտական առարկաները: Բացառություն են այն դեպքերը, երբ սովորողն օտարերկրյա բուհում ուսումնասիրել է հայագիտական առարկաներ, ինչպես նաև տեղափոխվող բուհում ընտրել է հայագիտական ոլորտի մասնագիտություններ:

 

Սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգին հնարավոր է ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ https://bit.ly/3Lue7dP:

 

Հարցերի դեպքում և հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ԵՊՀ   ուսումնամեթոդական վարչություն (հեռ.՝ (+374 60) 710 125, (+374 60) 710 033):

 

Կարինե Հովհաննիսյան

Պատմում է ինքը՝ Ռուզաննան...

 

Դպրոցական տարիներին ԵՊՀ ընդունվելն իմ գլխավոր նպատակն էր, թեպետ մասնագիտության ընտրության հարցում երկար եմ մտածել…

 

Տեսնելով կենսաբանության ֆակուլտետի ծավալած գործունեությունը` հասկացա, որ այդտեղ սովորելու դեպքում կունենամ լայն և տարբերվող հեռանկարներ:Համալսարան ընդունվելուց հետո հաստատապես համոզվեցի, որ ԵՊՀ-ն հնարավորությունների լայն հարթակ է, որից օգտվել կարողանալու համար պետք է ունենալ լավագույնին հասնելու ձգտում և հստակ սահմանված նպատակներ: Համալսարանի բարձր նշաձողն ինձ համար խթան դարձավ՝ սահմանելու նոր նպատակներ և քայլ առ քայլ հասնելու դրանց:

 

 

Դեպի նպատակներ տանող ճանապարհին, իհարկե, դժվարություններ եղել են, բայց նման պահերին միշտ գիտակցել եմ, որ սահմանածս նպատակին հասնելն առավել կարևոր է, այդ իսկ պատճառով հեշտությամբ հաղթահարել եմ բոլոր խոչընդոտները:

 

Երկարատև ուսումնասիրություններից հետո հաջողությամբ մշակել եմ կամամբեր պանրի պատրաստման նոր մոդել…

 

Մոդելում օգտագործվել են կենսաբանական կարևոր ակտիվություններ դրսևորող կաթնաթթվային բակտերիաներ, որոնք ունեն մի շարք պրոբիոտիկ հատկություններ: Կամամբեր պանրի պատրաստման նոր մոդելը կիրառելի է նաև ֆունկցիոնալ սննդամթերքի (բնական ծագման այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք համակարգված օգտագործման դեպքում դրական ազդեցություն են թողնում մակրոօրգանիզմի օրգան համակարգերի վրա՝ բարելավելով ֆիզիկական և հոգեբանական առողջությունը) պատրաստման ոլորտում: Վերջին շրջանում սննդարդյունաբերության մեջ այդ ուղղությունն ակնհայտ զարգացում է ապրում։

 

Պանրի պատրաստման նոր մոդել ստանալու համար հավաքվել են պանրի ավանդական տեսակներ, ուսումնասիրվել է դրանց միկրոբիոմը, մեկուսացվել են պանիրների նմուշներից կաթնաթթվային բակտերիաների մաքուր կուլտուրաներ, և ուսումնասիրվել դրանց կենսաբանական ակտիվությունները:

 

 

Այս ամենից զատ՝ հետազոտվել են նաև կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնում պահպանվող կաթնաթթվային բակտերիաների՝ մեկուսացված նոր կուլտուրաների ճնշման ունակությունը, կամամբեր պանրի ստացման համար կիրառվող «Geotrichum candidum և Penicillium candidum» սնկերի աճը: Այնուհետև ստեղծվել են ընտրված կաթնաթթվային բակտերիաների համակցություններ, ուսումնասիրվել մի շարք վիտամինների և իոնների դերը ստացված համակցության հակասնկային ակտիվության վրա: Վերջին փուլում մոդելավորվել է կամամբեր պանրի պատրաստման գործընթացը:

 

Մինչ ուսումնասիրություններ կատարելն էլ գիտակցում էի, որ նշանակալի արդյունքներ եմ գրանցելու. գիտական ղեկավարիս մշտական աջակցությունը, համատեղ հետևողական աշխատանքները կանխորոշում էին դա: 

 

Տեսնելով ոլորտի զարգացումն ու այդ գործում ԵՊՀ դերակատարումը՝ հույս ունեմ, որ իմ գործունեությամբ կնպաստեմ սննդարդյունաբերության բնագավառի զարգացմանը:

 

Մարինե Մկրտչյան

ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի կազմակերպած գիտաժողովի նպատակն է անդրադառնալ գլոբալացված աշխարհում կրթության արդի խնդիրներին` շեշտը դնելով գերմաներենի վրա, ինչպես նաև հաստատել միջգիտակարգային կապեր լեզվի, հասարակության և քաղաքագիտության միջև:

 

 

ԵՊՀ ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը, կարևորելով գիտաժողովի անցկացումը, ընդգծեց կրթության ոլորտում առկա մարտահրավերները, որոնք առնչվում են գլոբալացման, աշխատաշուկայի պահանջների փոփոխությունների, ուսուցման նոր մեթոդների ներդրման անհրաժեշտության և այլ գործընթացների հետ:

 

 

«Հիմնախնդիրները սահմանելու և ձևակերպելու լավագույն հարթակները նմանատիպ միջոցառումներն են, որոնք նաև համագործակցային լայն կապեր հաստատելու, առկա գործակցությունն ամրապնդելու և խորացնելու լավագույն հնարավորությունն են»,- նշեց Հ. Հովհաննիսյանը:

 

Բացի Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից՝ երկօրյա գիտաժողովին զեկուցումներ են ներկայացնելու հրավիրյալ պրոֆեսորներ Գերմանիայից, Ավստրիայից, Իտալիայից, Մոլդովայից, Վրաստանից, ինչպես նաև Վալերի Բրյուսովի անվան պետական և Հայ-ռուսական համալսարաններից:

 

 

Մասնակիցների զեկուցումներն առնչվում են կրթության, լեզվաբանության, մշակույթի, կրոնի, արվեստի, մանկավարժության և ուսուցման մեթոդաբանության արդի խնդիրներին: Երկօրյա գիտաժողովի ընթացքում քննարկվելու են նաև դասավանդման ոլորտում միջգիտակարգային համագործակցության նոր հնարավորություններն ու հեռանկարները՝ ուրվագծելու լեզվական, լեզվաբանական, հասարակական, քաղաքական, մշակութային խնդիրների լուծման նոր ուղիները: Այդ համատեքստում կկազմակերպվեն նաև պանելային քննարկումներ:

 

ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Գայանե Սավոյանն ընդգծեց. «Այս գիտաժողովը նաև կարևոր քայլ է ԵՊՀ միջազգայնացման համար, քանի որ մենք նպատակ ունենք ընդլայնելու շարժունակությունը և համագործակցությունը միջազգային առաջատար բուհերի հետ, ինչը կարևոր է նաև ամբողջ տարածաշրջանի համար: Մեր առաջնային խնդիրներից է ոչ միայն գերմաներենը բանասիրական ուղղվածությամբ ուսումնասիրելը, այլև այն հետագայում միջգիտակարգային լեզու դարձնելը»:

 

 

Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան Վիկտոր  Ռիխտերը, արժևորելով գիտաժողովի անցկացումը և դրանում գերմաներենի ուսուցման ոլորտի ներկայացուցիչների ընդգրկվածությունը, ասաց. «Դեսպանատունը մշտապես ձգտում է նպաստել Հայաստանում կրթական համակարգի զարգացմանը, հատկապես գերմաներենի ուսուցմանը, ինչը շատ կարևոր է երկու երկրների մշակութային համագործակցության ամրապնդման տեսանկյունից»:

 

 

Դեսպանը հույս հայտնեց, որ գիտաժողովը կծառայի իր նպատակին՝ խթանելով Հայաստանում գերմաներենի տարածումը:

 

Նշենք, որ «Նոր մարտահրավերներ կրթական համակարգում և լեզվական նոր իրականություն» խորագրով գիտաժողովի պաշտոնական բացման արարողությանը ներկա էին նաև ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչներ և այլ հյուրեր:

Ֆիզիկան հիմնարար բնական գիտություն է, որի նպատակն է հասկանալ երևույթների ձևավորումը, զարգացումը և դրանց կիրառման հնարավորությունները։ Ֆիզիկան կարևորագույն ոլորտներից մեկն է, որն ստեղծում է բավարար հնարավորություններ և պայմաններ ապագա տեխնոլոգիական առաջընթացի համար։

 

Գիտության այս ճյուղը մնացյալ բնական գիտությունների, այդ թվում՝ քիմիայի, երկրաբանության, կենսաբանության, աստղագիտության հիմնաքարն է։

 

Ժամանակակից ֆիզիկայի հիմքում ընկած են քվանտային մեխանիկան և հարաբերականության տեսությունը։ Քվանտային մեխանիկան նկարագրում է միկրոսկոպիկ մարմինների՝ ենթաատոմային մասնիկների, ատոմների և շատ այլ մարմինների վարքագիծը, իսկ հարաբերականության տեսությունը բացատրում է ֆիզիկական գործընթացների համակողմանի տարածաժամանակային հատկությունները։ Ժամանակակից ֆիզիկան ավելի շատ ձգտում է լինել տեխնիկական։ Տեխնիկական ֆիզիկան անմիջականորեն կապված է սարքերի ստեղծման հետ, որոնք կարող են կիրառվել տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես՝ քաղաքացիական և ռազմական։

 

Ֆիզիկան՝ որպես մասնագիտություն, չի պատկանում վիրտուալ աշխարհին, այն խիստ նյութական է, իսկ նյութական աշխարհը մշտապես ունի յուրօրինակ պահանջարկ։ Տեղեկատվության արագ մշակման եղանակների ձևավորումը նույնպես ֆիզիկայի ուսումնասիրության շրջանակում է, ինչն ավելի է մեծացնում մասնագիտության կարևորությունն ու ընդգրկունությունը՝ ֆիզիկոսներին առաջարկելով մասնագիտական տարաբնույթ հնարավորություններ՝ աշխատաշուկայում հիմնավոր և կայուն քայլեր կատարելու համար։

 

Մասնագիտական անհրաժեշտ հմտություններ, մրցունակ և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստող բակալավրիատական և մագիստրոսական կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև գիտական հեռանկարային հնարավորություններ է առաջարկում ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտը։

 

Ֆիզիկայի ինստիտուտի որդեգրած գաղափարախոսության հիմքում առավել նորարար, ուսանողակենտրոն և գիտակրթական մոտեցումներ են, որոնք միտված են կրթության որակի բարձրացմանը, գիտության զարգացմանն ու արդիական կրթական ծրագրերի մշակմանը։ Ֆիզիկայի ինստիտուտում կրթությունը կազմակերպվում է 4 ուղղություններով՝ ֆիզիկա, նյութերի ֆիզիկա և նանոտեխնոլոգիաներ, հաշվողական ֆիզիկա և արհեստական բանականություն, ինչպես նաև ռադիոֆիզիկա և համակարգչային տեխնոլոգիաներ։ Երրորդ կուրսից ուսանողները հնարավորություն են ստանում ուսումնասիրելու նեղ մասնագիտացումներ, ինչպես՝ աստղաֆիզիկա, ազդանշանների մշակում և հեռահաղորդակցություն, ֆիզիկական գիտափորձի մեքենայացում, մոդելավորում, բժշկական կենսաֆիզիկա, միջուկային բժշկություն, նանոֆիզիկա և լազերների ֆիզիկա։

 

Ֆիզիկայի ինստիտուտում դասախոսում են ինչպես մեծ փորձառություն ունեցող, այնպես էլ երիտասարդ, հմուտ մասնագետներ, որոնք իրենց փորձն ու գիտելիքը ներդնում են ինստիտուտում որակյալ կրթություն ապահովելու գործում։ Այդ նպատակով փոխանակման և վերապատրաստման միջազգային ծրագրերի մասնակցում են թե՛ դասախոսները, թե՛ ուսանողները։

 

Ինստիտուտը համագործակցում է բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ, որտեղ ուսանողները ոչ միայն անցնում են մասնագիտական պրակտիկա, այլև կատարում են իրենց ավարտական աշխատանքների և թեզերի համար անհրաժեշտ հետազոտությունները։ ԵՊՀ-ի հետ գործակցող կազմակերպություններն են՝ Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան, «Նեյշնլ Ինսթրումենթս ԷյԷմ» ընկերությունը, «ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը, «Սինոփսիս Արմենիա» ընկերությունը, Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը, Միքայել Տեր-Միքայելյանի անվան ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը և ՏՏ ոլորտի ու բջջային կապն ապահովող մի շարք կազմակերպություններ։

 

Արի՛ ԵՊՀ, ձե՛ռք բեր ժամանակակից մասնագիտություն, դարձի՛ր մրցունակ մասնագետ աշխատաշուկայում։

 

Անի Սուքիասյան

«Կրթության հնարավորություն բոլորի համար» ծրագրի շրջանակում կատարված հետազոտությունների արդյունքում լույս տեսած գիրքը նպատակ ունի խթանելու արտակարգ իրավիճակներում կրթական համակարգի շարունակականության ապահովումը:

 

«Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամի «Քաղաքական երկխոսություն. Հարավային Կովկաս» տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար Շտեֆան Մալերիուսը, խոսելով ԵՊՀ-ի և հիմնադրամի միջև ձևավորված երկարատաև համագործակցության մասին, նշեց, որ այս հանդիպումը ևս մեկ հնարավորություն է ոչ միայն ամրապնդելու համագործակցությունը, այլև նպաստելու արտակարգ իրավիճակներում կրթության ոլորտի շարունակական բարելավմանը:

 

 

ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Մարտիրոսյանը կարևորեց արդյունավետ և երկարամյա համագործակցությունն ինչպես տարբեր հետազոտական աշխատանքների հովանավորման ու ընդլայնման, այնպես էլ ուսանողների փոխանակման և նրանց աջակցության առումով:

 

 

«Կրթության պատրաստվածության ինդեքսը COVID-19-ի օրինակով» գրքի համահեղինակ, ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետազոտությունների բաժնի ղեկավար, «Կրթության հնարավորություն բոլորի համար» ծրագրի հետազոտության ղեկավար Արուսյակ Ալեքսանյանը, անդրադառնալով վերջին տարիներին աշխարհում տեղի ունեցող արտակարգ իրավիճակների առկայությանը, նշեց, որ կրթական համակարգում անհրաժեշտություն կա կիրառելու այնպիսի գործիքներ, որոնք կօգնեն դիմակայել նման իրավիճակներին և ապահովել կրթության շարունակականությունը:

 

 

«Այս պարագայում «գործիքը» հենց «Կրթության պատրաստվածության ինդեքսը COVID-19-ի օրինակով» խորագրով գիրքն է, որը տարբերվում է այսօրինակ այլ «գործիքներից» իր համընդգրկունությամբ: Այն բազմաշերտ է և ունի 4 ենթաինդեքս՝ քաղաքականություն և իրավական դաշտ, համակարգում-համագործակցություն, էլեկտրոնային պատրաստվածություն, ռեսուրսներ և կարողություններ»,- նշեց Ա. Ալեքսանյանը:

 

Նրա խոսքով՝ յուրաքանչյուր ենթաինդեքսի վերաբերյալ կատարվել է առանձին հետազոտություն, և ստացված տվյալների օգնությամբ հնարավոր է եղել վերհանել ՀՀ կրթական համակարգում առկա հիմնական խնդիրները:

 

 

«Ինդեքսի ընդհանուր արդյունքը Հայաստանի համար 64 է, ըստ որի՝ կրթական համակարգն արտակարգ իրավիճակներում գնահատվում է միջին պատրաստվածության, սակայն բավականաչափ մոտ է բարձր պատրաստվածությանը: Հետազոտության արդյունքում ի հայտ են եկել հետևյալ խնդիրները. աշակերտները և ուսուցիչները հոգեբանորեն պատրաստ չեն արտակարգ իրավիճակներում կրթության կազմակերպմանը, կան կրթական տեխնոլոգիաների հասանելիության և արդյունավետության, ինչպես նաև դրանք ձեռք բերելու համար ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ»,- ընդգծեց Ա. Ալեքսանյանը:

 

Գրքի համահեղինակ, ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի երեխաների իրավունքների ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Մուրադյանի խոսքով՝ ծրագրի շրջանակում «գործիքը» փորձարկվել և ներկայացվել է հետխորհրդային մի շարք երկրներում:

 

 

««Գործիքը», բացի ներկայացվելուց, նաև գործնականում կիրառվել է Ուկրաինայում, Ղրղզստանում և Հայաստանում: Մենք գրանցել ենք նշանակալի արդյունքներ, և մեր առաջնային նպատակն էր հասկանալ «գործիքի» կիրառելիությունը՝ ներդնելով այն մեր կրթական համակարգում»,- ասաց Մ. Մուրադյանը:

 

 

Նշենք, որ շնորհանդեսին հաջորդեց «Կրթությունը արտակարգ իրավիճակներում» խորագրով պանելային քննարկում, որի մասնակիցներն էին ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթական և արտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի պետ Անուշ Լալազարյանը, «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի կրթական նորարարությունների բաժնի պետ Լիլիթ Մկրտչյանը և Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Մարինա Գալստյանը: