Լուսինե Գեղամի Թադևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2003 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ.
2007 - 2011 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, բաժին՝ “Քիմիա - էկոլոգիա”

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու՝ «Ջրածնի պերօքսիդի միջոցով ցինկի օքսիդի և ցինկի սուլֆիդի քիմիական տեղափոխության օրինաչափությունները», 2011 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2003-2006 թթ. –ԵՊՀ քիմիական ֆիզիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող, INTAS 679։
2006 -2018 թթ․ –ԵՊՀ անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ։
2012- 2015 թթ. –ՀԱԱՀ ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ ։
2018-ից առ այսօր –ԵՊՀ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ ։

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիա», «Արտադրության տեխնոլոգիաներ», «Քիմիական նյութերի կիրառումը կենցաղում», «Շրջակա միջավայրի քիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր քիմիա և անօրգանական քիմիա, Ֆիզիկական քիմիա, կատալիզ, քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄՆՏՑ A629

Պարգևներ
ԵՊՀ 100 ամյակի առթիվ պատվոգիր, 2019

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

lusinet@ysu.am

Լուսինե Գեղամի Թադևոսյան

Ասիստենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ի. Մարտիրյան, Լ. Գ. Թադևոսյան

Երկրորդ խմբի տարրերի սուլֆատների պերօքսոսոլվատների սինթեզը և ուսումնասիրումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 114-119 |

Ա. Ի. Մարտիրյան, Ա. Ս. Գալստյան, Լ. Գ. Թադևոսյան, Ի. Ա. Պետրոսյան

Synthesis of γ-hydroxy acid hydrazides of a new structure and study of their antioxidant properties (Նոր կառուցվածքի γ-օքսիթթուների հիդրազիդների ստացում և դրանց հակաօքսիդիչ հատկությունների հետազոտություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 188-195 |

Ս․ Կ․ Գրիգորյան , Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ի․ Մարտիրյան, Լ․ Գ․ Թադևոսյան

The study of the complex formation of the copper(II) ion with salicylic acid by means of the EPR and UV-Vis spectroscopy methods within wide range of aqueous medium’s pH values (ԷՊՌ և սպեկտրալուսաչափական եղանակներով պղնձի(II) իոնի հետ սիլիցիլաթթվիկոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային միջավայրում pH-ի արժեքների լայն տիրույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-170 |

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Условия эффективного химического переноса оксида цинка парами пероксида водорода | Сборник материалов. “II Международная конференция по химии и химической технологии”, Ереван, 13-17 сентября 2010, с. 145-147

Григорян Г. Л., Тадевосян Л. Г.

Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды | Хим. ж. Армении, Ереван, 2008, т. 61, № 3-4, с. 336-342
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Առաքելովա Է., Ասատրյան Գ., Գրիգորյան Ֆ., Փարվանյան Վ., Գրիգորյան Գ., Թադևոսյան Լ., Բեգլարյան Հ., Ղազարյան Ս., Արսենյան Ֆ., Գասպարյան Հր., Ալոյան Ս.

Ցինկի օքսիդի շերտի նստեցման եղանակ | № 1966 A 2, 2007, էջ 5
 

Թեզիս/Thesis

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Изменения активности ZnО и ZnS в процессе химической транспортной реакции | Тезисы докладов. VI Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразо¬вании", Россия, Иваново, 21-24 сентября 2010, с. 134

Тадевосян Л. Г., Григорян Г. Л.

Влияние органических примесей на химический перенос оксида цинка | Материалы конференции. II научная конференция Армянского химического общества “Новые материалы и процессы”, Ереван-Горис, 4-8 октября 2010, с. 107

Բեգլարյան Հ. Ա., Թադևոսյան Լ. Գ.

Օքսիդների քիմիական տեղափոխության ռեակցիաներ 200oC ցածր ջերմաստիճաններում | ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցման թեզիսներ, Երևան 2009, 14-17 ապրիլի, էջ 5

Tadevosyan L. G.

Chemical transportation of MgO with H2O2 vapors | Enikolopov's readings, Yerevan, 2006, 4-7 october, p. 107-108