Դրամաշնորհներ

Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում (ARMDOCT)
Սկիզբ՝01.01.2020
Ավարտ՝29.12.2023«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի,  արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT)

Ընդհանուր տեղեկություն․

 • Ծրագրի կոդ՝ 609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP
 • Տևողություն՝ 36 ամիս (2020-2023)
 • Բյուջե՝ 962,516.67 եվրո
 • Համակարգող՝ Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ)
 • Կայքէջ՝  www.armdoct.com
 • Ֆեյսբուքյան Էջ՝  www.facebook.com/armdoct/
 • Լինկդին Էջ՝ www.linkedin.com/company/armdoct

Ծրագրի հակիրճ նկարագիրը․

ARMDOCT ծրագիրը նպատակ ունի բարեփոխելու դոկտորական կրթությունը Հայաստանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ՝ ազգային քաղաքականության և իրավական կար­գավորող փաստաթղթերի, ինստիտուցիոնալ ընթացակարգերի վերանայման, գիտության և հետազոտության ինտեգրման համար անհրաժեշտ համակարգի ապահովման միջոցով։ Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների, արդյունաբերական ոլորտի սերտ համագործակցությունը՝ ուղղված դոկտորական կրթության միջազգայնացմանը, Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (EHEA) և Եվրոպական բարձրագույն հետազոտական տարածքին (ERA) ինտեգրմա­նը։

Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակներն են

 • Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Գիտությունների ազգային ակա­դեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշա­կույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍ) ռազմավարական, ենթա­կառուց­ված­քա­յին և մար­դկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացում։
 • Ազգային նոր քաղաքականության, իրավական փաստաթղթերի մշակում և ԿԳՄՍ կողմից փորձնական ներդրման նպատակով հաստատում։
 • Ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում ազգային վերա­փոխված փաստաղթերի հիման վրա և Դոկտորական կրթության կազմա­կերպ­ման ձեռ­նարկի մշակում։
 • Դոկտորական 5 դպրոցների հիմնում և գործարկում՝ Բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տությունների, գիտահետազոտական ինստիտուտների և արդյունաբերության միջև սերտ համագործակցության ապահովմամբ։

Գործընկերներ

Ծրագիրը ներառում է 15 անդամ, այդ թվում 4 ԵՄ բարձրագույն ուսումնական հաս­տա­տութ­յուններ, 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և 2 գիտահետազոտական ինստի­տուտ Հա­յաս­տանի Հանրապետությունից, ինչպես նաև ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպոր­տի նա­խարարությունը։

ՀՀ համագործակիցներ

 1. Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ) (Համակարգող)
 2. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀ)
 3. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
 4. Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (ԲՊՀ)
 5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)
 6. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ)
 7. Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 8. Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան(ՎՊՀ)
 9. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ԻԱՊԻ)
 10. ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ)
 11. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍՆ)

Եվրոպական համագործակից բուհեր

 1. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան (Պորտուգալիա)
 2. Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (Ֆրանսիա)
 3. Տերամոյի համալսարան (Իտալիա)
 4. Վիլնիուսի պետական համալսարան (Լիտվա)
Գիտական քաղաքականության վարչություն

Հեռ.` (+374 60) 710185
Էլ.փոստ` e.manukyan@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ