Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում, 30.11.1995 ՀՀ ԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտին կից գիտական խորհրդում, արձանագր. N1

Աշխատանքային փորձ
01.10.1999 ցայսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, հատկանվանագիտություն, անձնանվանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ալվարդ Ալբերտի Խաչատրյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

Ալվարդ Խաչատրյան

Բայական լծորդությունների փոխանցումների պատմական զարգացումն արդի արևելահայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 63-73 |

Ալվարդ Խաչատրյան

Բայասեռի արտահայտությունը փոխանցում ունեցող միջինհայերենյան բայերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 57-66 |

Ալվարդ Խաչատրյան

Գոյականի Ձեվաբանական Առանձնահատկությունները Բունիաթ Սեբաստացու «Գիրք Բժշկութեան» Երկում | Բանբեր Հայագիտության, 2 (20), 2019, 183-190 էջ

Խաչատրյան Ալվարդ

Փոխանցումները գրաբարի բայերում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102 |

Խաչատրյան Ալվարդ

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք պահոց»-ի հայերեն թարգմանության նորաբանությունները | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 102-112 |