Անահիտ Մուշեղի Յուզբաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (1975 - 1980 թթ.), ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1981 - 1984 թթ.)

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը, 12.10.1987, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. ինստիտուտի գիտական խորհրդում

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայերենի խոնարհման և հոլովման պատմական զարգացումը», «Միջին հայերենի քերականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անահիտ Մուշեղի Յուզբաշյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ա. Յուզբաշյան

Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը | Դասագիրք, Երևան, 2000
 

Հոդված/Article

Աննա Աբաջյան, Անահիտ Յուզբաշյան

Հասարակական-քաղաքական հարաբերություններ արտահայտող եզրույթները Փավստոս Բուզանդի «Բուզանդարան պատմութիւնք» երկում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2023 № 1 (40), էջ 88-100 |

Աննա Աբաջյան, Անահիտ Յուզբաշյան

Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61 |

Աննա Աբաջյան, Անահիտ Յուզբաշյան

Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193

Յուզբաշյան Անահիտ

Գրաբարի բայական համակարգը ըստ Մ. Աբեղյանի | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 120-126 |

Անահիտ Յուզբաշյան

Պ. Սևակի «Ամանեջ» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկությունները | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 26-33 էջ, Հայաստան
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը