Արամ Ռոբերտի Վարտիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլյար ֆիզիկայի ամբիոն, բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա «Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու՝ 04.07.2006թ., թեմա՝ «Միգրացիոն գործընթացները հետխոհրդային Հայաստանում. կարգավորման ուղղություններն ու հեռանկարները»

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն, տնօրեն
2007 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասիստենտ
2004 - 2012թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռաուսուցման լաբորատորիա, լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Վրաստանի, Հունաստան, Բելառուս, Լիտվա

Դասընթացներ
Միգրացիայի սոցիոլոգիա
Տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS փաթեթում
Սոցիալական վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Տուրիզմի սոցիոլոգիա
Սերվիսի սոցիոլոգիա
Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
Ուսանողական ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS Office, Internet, SPSS, STATA, N-Vivo

Արամ Ռոբերտի Վարտիկյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Մկրտիչյան, Գ. Շահնազարյան, Ա. Սահակյան, Ա. Վարտիկյան, Հ. Վերմիշյան

Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում | Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ |
 

Հոդված/Article

Արամ Վարտիկյան, Մովսես Դեմիրճյան

Covid-19 համավարակի միգրացիոն հետևանքները Հայաստանում (Migratory Consequences of the Covid-19 Pandemic in Armenia) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2022 № 1 (35), էջ 66-82 |

Արամ Վարտիկյան

Անոմիան, սոցիալական օտարումն ու անվտանգությունը հայաստանյան հասարակությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 11-18 |

А. Р. Вартикян

О некоторых аспектах социального исключения молодежи Армении | Современная социокультурная среда города и региона. Материалы Международной российско-армянской конференции. 2017, стр. 12-19

Aram Vartikyan, Shushan Ghahriyan

Diagnosis of the independence generation: Issues of social exclusion of Armenian youth | 21st CENTURY, 2017, 1(20), 66-76 pp. |

Արամ Վարտիկյան

Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային սոցիալական տարածությունների ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները | Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 210-219 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը