Արմեն Ռովելի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976-1979 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1974-1976 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1982-2012 թ.թ. Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն – 1, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Տնտեսագիտության հիմունքներ, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մակրոտնտեսագիտություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Հիփոթեքային շուկա և հիփոթեքային վարկավորում, Պետության դերը տնտեսության մեջ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

a.nersisyan@ysu.am

Արմեն Ռովելի Ներսիսյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Ա. Ռ.Ներսիսյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Արմեն Ներսիսյան

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48 |

Արմեն Ներսիսյան

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով) | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, #3 (27), 2018, էջ 41-48

Արմեն Ներսիսյան

Բակալավրիատի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսական ատենախոսություններին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում ամփոփիչ աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Լիմուշ, Երևան 2016, 36 էջ

Ներսիսյան Ա. Ռ.

ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն | Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317

Ներսիսյան Ա. Ռ.

Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր