Արշակ Լյուդվիգի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1979 մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1984 ասպիրանտուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, թեզ՝ «Կիսահաղորդչային կառուցվածքներում երկչափ քվազիմասնիկների կինետիկական բնութագրերի ուսումնասիրում», ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ, դիպլոմ`ФМ № 039725
2013 ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, թեզ՝ «Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցության առանձնահատկությունների տեսական ուսումնասիրում», Երեւանի պետական համալսարան, դիպլոմ`Բ № 00952

Կոչումը
պրոֆեսոր, դիպլոմ`Պ № 01018

Աշխատանքը
2018-ցայսօր պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2015-ցայսօր պրոֆեսոր, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2022-ցայսօր առաջատար գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2020-2022 ավագ գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2021-ցայսօր ղեկավար, առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմա՝ «Գրաֆենում տաք լիցքակիրների դինամիկայի կառավարում արտաքին դաշտերով եւ բևեռային տակդիրների ընտրությամբ: Գրաֆենային հենքով տաք լիցքակրային տրանզիստորի մոդելի լավարկում եւ գործնական իրականացում» (ծածկագիր՝ 21AG-1C048)
2018-2020 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոններով միջնորդված սպինային ռելաք-սացիայի փականային կառավարումը գրաֆենում տակդիրով մակածված սպին-ուղեծրային փոխազդեցության միջոցով» (ծածկագիր՝ 18T-1C247)
2015-2017 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ եւ երկյակ քվանտային կետերում սպինային եւ լիցքային վիճակների` ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում» (ծածկագիր՝ 15T-1C363)
2013-2015 ղեկավար, գիտական թեմա՝ «Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցությամբ եւ ռամանյան ցրումով մակածված սպինային անցումները գրաֆենային եւ սիլիցիումային քվանտային կետերում» (ծածկագիր՝ 13-1C196)
2013-2015 համաղեկավար, հայ-ֆրանսիական «Կապված պլազմոն-ֆոնոնային մոդերը և լիցքակիրների կինետիկան միայնակ կիսահաղորդչային նանոլարերում» (ծածկագիր՝ 13IE-038) համատեղ գիտական ծրագիր
1993-2015 դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004-2009 ավագ գիտաշխատող, «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր
1992-2010 ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ թեմա՝ «Նանոկառուցվածքների կինետիկական եւ օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն»
1991-1993 ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1984-1991 ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1981-1984 ասպիրանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1979-1981 լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն եւ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Պինդմարմնային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային հատկություններ

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երեւույթներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Պոլարոնային վիճակներ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Լիցքակիրների դինամիկան կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում,
Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում:

Ուսուցում
Ավելի քան 30-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում:
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում, Մագնիսականության քվանտային տեսություն, Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ, Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում:

Մրցանակներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ ֆիզիկայի զարգացման բնագավառում ներդրած նշանակալի ավանդի համար

Գիտակրթական պարգեւներ, դրամաշնորհներ
2015. ANSEF (condmatth-3821) “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems” - Principal Investigator
2012. ANSEF (condmatth-2955) “New Phonon-assisted Carrier relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields” - Principal Investigator
2006. ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) “Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots”
2004. ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) “Effect of the Strain Field on the Eectron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”
2003. INTAS (Ref. No: 0175wp) “Electron-Photon Coherent States in Quantum Dot System as a Medium for Quantum Computing” - Principal Investigator

Գիտական ղեկավարում
Երեք թեկնածուական ատենախոսություն` նվիրված կիսահաղորդչային նանոկառուց-վածքների էլեկտրոնային հատկություններին

vardan@ysu.am

Արշակ Լյուդվիգի Վարդանյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, Մաս I | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 154 էջ |

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա .Լ. Ասատրյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս 1 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015թ., 154 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ

Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Լ. Վարդանյան

Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն. Մաս 1 | Երեւանի համալսարան, Երեւան, 128 էջ, 1997թ.
 

Հոդված/Article

A. Vartanian, A. Asatryan, A. Stepanyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan

Effect of spin–orbit coupling on the hot-electron energy relaxation in nanowires | International Journal of Modern Physics B, 2020, Vol. 34, N 32, 2050322 (1-13)

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, L.A. Vardanyan

Influence of image charges on the impurity-related optical properties of near-surface quantum wells under a transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 113, 115-120 էջ

A.L. Vartanian, A.L. Asatryan, A.A. Kirakosyan, K.A. Vardanyan

Influence of image charge effect on the binding energy of hydrogen-like donor impurity in a near-surface quantum well under transverse electric field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2019, 106, 1-4 էջ

A. Stepanyan, A. Asatryan, M. Yeranosyan, K. Vardanyan, A. Kirakosyan, A. Vartanian

Energy loss rate of hot electrons due to polar-optical phonon modes in a semiconductor nanowire under transverse electric field | Physica B-Condensed Matter, 2018, 550, 340-346 էջ

Arshak L. Vartanian

Magnetic field control of phononmediated decoherence of spin-based qubit in two-dimensional quantum dot embedded in a suspended slab | International Conference on Microwave & THz Technologies and Wireless Communications (IRPhE’2018), El-P-2
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

V. Arzumanyan, K. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling effects on the electronic structure of quantum wires under the influence of in-plane magnetic field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 100

K. Vardanyan, Y. Brsoyan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Confined and interface polar optical phonon-limited electron mobility in quantum wires in the presence of perpendicular electric field | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 103-103

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121

A. L. Vartanian, A. L. Asatryan, L. A. Vardanyan, A. A. Kirakosyan

Effect of image charges on the impurity-bound polaronic states in colloidal quantum dots embedded in different organic matrices | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 74-75
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը