Բագրատ Սուրենի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն սկսած ԲՈՒՀ-ից
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1976 -1979 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ, քարթվելյան լեզուներ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ. դոցենտ
Թեկնածուական թեմա - Հին վրացերենի և գրաբարի հոլովման համակարգերի զուգադրական - տիպաբանական վերլուծություն, 1986 թ., ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1991 թթ. ՀՀԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1991 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Հնչյունաբանություն, Բառագիտություն, Հայ քերականագիտական մտքի պատմություն - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, տիպաբանություն, հին վրացերեն, ժամանակակից վրացերեն, թարգմանության տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտին կից գործող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտխորհուրդների անդամ, Լեզվաբանական խորհրդի անդամ

Բագրատ Սուրենի Ներսիսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
 

Հոդված/Article

Բագրատ Ներսիսյան

Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), 195-206 էջ |

Ներսիսյան Բ., Ավետիսյան Ռ.

Եղանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում | Բանբեր հայագիտության, 2017, 2 (14), էջ 209-223 |

Բագրատ Ս. Ներսիսյան, Կարինե Ժ. Սահակյան

Յոթ հոլովի տեսությունը հիմնավորելու նոր մեթոդ | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, 3 (59), էջ 106-117 |

Բագրատ Ներսիսյան

Հարցերով բառերի տեսակներն առանձնացնելու մեթոդը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 52-65 |

Բագրատ Ներսիսյան

Իվանե Շիլակաձեն արդի արևելահայերենի որոշ քերականական կարգերի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 55-63 |