Բելլա Սուրենի Խոջումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
(«Բարդ բառերի ներքին շարահյուսությունը ռուսերենի և հայերենի նյութի հիման վրա»)

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի վարիչ
1989 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դոցենտ
1976 - 1989 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի համահամալսարանական ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու
Ռուսաց լեզվի ուղղագրություն և կետադրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համեմատական լեզվաբանություն
Դարձվածաբանություն
Բառագիտություն
Ոճաբանություն
Բառարանագիտություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, լեհերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ՀՀ Ռուսագետների ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր ( ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակի կապակցությամբ) Երևան, 2009

Բելլա Սուրենի Խոջումյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Белла Ходжумян

Соматические фразеологизмы (сопоставительное описание русских и армянских соматических фразеологизмов) | Հայաստան, Երևան, 370 էջ, ռուսերեն, 2019

Балаян П. Б., Тер-Саркисян Л. А., Ходжумян Б. С.

Учебник по русскому языку.Грамматика.Коммуникация.Речь. | Изд. ЕГУ, 2015, Изд. ЕГУ, 472 стр. |

Ходжумян Б. С., Пирумян Г. П.

Словарь экологических терминов и словосочетаний (армяно - русско - английский) | Изд. ЕГУ, 2005, 142 стр.

Ходжумян Б. С., Афанасьева Т. А.

Русский язык. Пособие для студентов-экологов | Тексты по специальности. Изд. ЕГУ, 2005, 91 стр.
 

Հոդված/Article

Белла Ходжумян

Фразеология в свете лингвокультурологии | Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները, Հայաստան, 2(6), 98-111 էջ, 2018

Белла Ходжумян

Принципы обучения языку специальности армянских студентов-бакалавров | Հայագիտական հանդես, 2018, 1 (39), էջ 111-115

Ходжумян Б. С.

Лингвокультурологическая ценность соматических фразеологизмов (на материали русских и армянских СФ) | VII Международная научная конференция "Русский язык и культура в зеркале перевода" Материалы. М.,Изд-во МГУ. стр. 580-587 |

Белла Ходжумян

Выражение негативных эмоций соматическими фразеологизмами (на материале русского и армянского языков) | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1 (35), 11-15 էջ, Հայաստան

Белла Ходжумян

К проблеме синонимической соотносительности соматических фразеологизмов (сопоставительный анализ) | Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2 (36), 11-16 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը