Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 թ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված խնդիրների ինստիտուտ,մաթեմատիկայի դոկտորի աստիճան
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի ասպիրանտ
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1962 - 1972 թթ. Ք. Աշտարակ, 3 միջնակարգ դպրոց, գերազանցության ատեստատ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասիստենտ
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս
1989 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասիստենտ
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ինժեներ-ծրագրավորող
1984 - 1986 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի պրակտիկանտ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկ-ծրագրավորող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համկարգչային իմացություն
MS Office 2007, Visual Basic, C++, Pascal, HTML

Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն.

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Ղազարյան, Ռ. Դավթյան, Գ. Տոնոյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | 2005, Երևան,108 էջ
 

Հոդված/Article

Գագիկ Տոնոյան, Մարինե Բունիաթյան

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63 |

Է. Վ. Եղիազարյան, Գ. Պ. Տոնոյան

An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39 |

Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Տոնոյան

Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ | Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ

Գ. Պ. Տոնոյան

О гамильтоновых циклах в графах (Համիլտոնյան ցիկլեր գրաֆներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 165 (ռուսերեն) |

Գ. Պ. Տոնոյան

О попарно несравнимых вершинах единичного n-мерного куба и оценке числа шагов одного алгоритма (n-չափանի միավոր պորանարդի զույգ առ զույգ անհամեմատելի գագաթների և մի ալգորիթմի քայլերի քանակի գնահատականի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 148-149 (ռուսերեն) |