Գագիկ Կարապետի Թումանյան
Կենսագրություն
Կրթություն և գիտական աստիճաններ
2021 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2019 թ.-ից ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2017 - 2018 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Քաղաքացիական հասարակության տեսություններ, Կառավարման սոցիոլոգիա, Միգրացիոն հետազոտություններ, Ցեղասպանության տեսություններ, Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության պատմական հեռանկարները , Ընդհանուր սոցիոլոգիական տեսություններ, Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Դրամաշնորհներ
2021 - 2024 թթ. Հետազոտող, Երիտասարդների սոցիալական հարմարվողության խնդիրները հետպատերազմյան և հետ- COVID-19 Հայաստանում. իրողություններ և հեռանկարներ, ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2019 - 2021 թթ. Հետազոտող, վերլուծաբան, Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում, ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2013 - 2015 թթ. Հետազոտող, Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները, ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2021 թ. Մեդիան և տեղեկատվությունը 21–րդ դարի պատերազմներում - Գագիկ Թումանյան - Քաղաքացիական կրթության դերը տեղեկատվական արդի մարտահրավերների դիմագրավման գործընթացում, բանավոր զեկույց, 18.05
2021 թ. Democracy in the Digital Age - Gagik Tumanyan - Civil society and civic education (Transnational perspectives), University of Kaiserslautern & Institute of Didactics of Democracy at the University of Hannover | Germany, բանավոր զեկույց, 25.01.21-28.01.21
2020 թ. Mеждународная грушинская социологическая конференция.Человек в глубинке или социология в регионе – Гагик Туманян - Исследование аспектов идентичности в дискурсе современного армянского гражданства, բանավոր զեկույց, 20 .05– 14.11
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Թբիլիսի,Վրաստան, Հոկտեմբերի 23-27
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Ալիկանտե, Իսպանիա, Մայիս 14-18
2016 թ. «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում», բանավոր զեկույց, Հայաստան, Ծաղկաձոր, Սեպտեմբեր 29-Հոկտեմբեր 2
2016 թ. «Անվտանգության հիմնահարցերը և խաղաղության կառուցակցումը», միջազգային ամառային դպրոց, բանավոր զեկույց, Ղրղստան , Օշ, Սեպտեմբեր 10-16

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Nvivo, SPSS, Photoshop

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

Գագիկ Կարապետի Թումանյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թումանյան Գ. Կ.

Քաղաքացիական հասարակությունը և անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում: Տեսությունից դեպի պրակտիկա | ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ

Tumanyan G.K.

Civil society and security in the modern world: from theory to practice | ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Նազարյան, Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան

Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 49-60 |

Գագիկ Թումանյան

Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության Դիսկուրսի Զարգացման Մեթոդաբանական Հայեցակետը | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3(30), 3-9 էջ

Գագիկ Թումանյան

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության նորմատիվային դիսկուրսի զարգացման մեթոդաբանական հայեցակետը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-9 |

Туманян Гагик Карапетович

Особенности Концептуализации Гражданского Общества В Постсоветской Армении | Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5(91), 79-83

Գագիկ Թումանյան

Փախստականների ինտեգրման հիմնախնդիրները եվրոպական քաղաքացիական հասարակության դիսկուրսում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-53 |
 

Թեզիս/Thesis

Гагик Туманян

Гражданское общество как субъект организации регионального социального капитала в Армении | Современная социокультурная среда города и региона. Череповецкий государственный университет, 2017, стр. 170-177