Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1986թ․ «Անիզոտրոպ անհամասեռ սալերի և թաղանթների ձևի և կառուցվածքի օպտիմալացման որոշ խնդիրները» թեկնածուական թեզ
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային կենսագրությունը
2007 թ-ից այժմ՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի ասիստենտ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Հոծ միջավայրի մեխանիկայի» ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ

Գիտական գործուղումներ
2013 թ. Լատվիա, Ռեզեկնեի համալսարան (Էրասմուս-Մունդուս ծրագիր)
2010 թ. Գերմանիա, Կոբլենցի Լանդաուի անվան համալսարան
2010 թ. Սլովակիա, Կոշիցեի Տեխնիկական համալսարանի համակարգչային տեխնոլոգիաների ինստիտուտ
2009 թ. Լեհաստան, Լյուբլինի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարան
1988 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտի Էտվեշ Լորանդի անվան համալսարան
1987 թ. Չեխոսլովակիա, Բրատիսլավայի Կոմենսկու անվան համալսարան

Հետազոտությունների շրջանակը
Թվային մեթոդներ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, տեղեկատվական համակարգերի կառավարում, արհեստական ինտելեկտ, արհեստական նեյրոնային ցանցեր

Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ
2007 – 2019 թթ. ՀՌԿԿ Հայաստանյան Կենտրոն, «Data Initiative», «CRRC/IFES Corruption Survey» - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2010 - 2014 թթ. «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, «Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն» ծրագիր - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2006 - 2012 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, «ՀՀ համայնքների զարգացում» նախագիծ, ծրագրավորող
2009 - 2010 թթ. TEMPUS IV-ECESIS ծրագիր, «Էլեկտրոնային կառավարում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կառավարման մեջ», «Համակարգային վերլուծության և արհեստական ինտելեկտի մեթոդները կառավարման մեջ», «Web-կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբերի անդամ URL: http://ecesis.ilab.pl/moodle/
2009 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Լյուբլին, Լեհաստան), «Էլեկտրոնային կառավարում (նախագծում, մեթոդաբանություն, գործիքամիջոցներ, պլատֆորմներ)» աշխատանքային խմբի անդամ
2010 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Կոշիցե, Սլովակիա), «Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն» աշխատանքային խմբի անդամ
2010 թ. Ամառային Ակադեմիա (Կոբլենց, Գերմանիա), «Հետազոտական մեթոդները տեղեկատվական համակարգերում», «Համակարգային վերլուծություն և մաթեմատիկական մոդելավորում» աշխատանքային խմբերի անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gayaneghukasyan@ysu.am

Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անի Խալաթյան, Գայանե Ղուկասյան

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Հ. Առաքելյան, Մ.Ա. Սահակյան, Գ.Մ. Ղուկասյան, Քոչինյան Ն.Ս.

Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ | «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան

Մ. Մ. Բունիաթյան, Գ. Մ. Ղուկասյան

Համակարգչային պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |
 

Հոդված/Article

Գ․ Մ․ Ղուկասյան, Ա․ Հ․ Առաքելյան

Պաշտպանության ոլորտի կայուն զարգացման ռազմավարության մոդելավորում | Հայկական Բանակ, 2(108), 2021, 80-94

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84

Գայանե Ղուկասյան, Անի Խալաթյան

Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում | 2019(2), էջ 70-84

Գայանե Ղուկասյան

Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի և անորոշության պայմաններում իմիտացիոն մոդելավորմամբ | Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2018 (1), էջ 96-108

Գ. Մ. Ղուկասյան

Երկրների քլաստերացումն ըստ էլեկտրոնային կառավարման մակարդակի արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով | ԳՊՀ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018 (5), էջ 354-365
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Առաքելյան Մ. , Ղուկասյան Գ., Պետրոսյան Ա.

Звуковые солитоны в размерно-квантованном полупроводнике | Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001

Առաքելյան Մ. , Ղուկասյան Գ., Պետրոսյան Ա.

Численное компьютерное моделирование возникновения солитонов и закономерности их движения | Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001

Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Optimum Designing a Recirculating Plate with Rectilinear Anisotropy | Second World Congress of Structural and Muldidisciplinary Optimization, Australia, 1997

Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной слоистой цилиндрической оболочки | Механика, Межвузовский сборник научных трудов, вып. 7, 1991. Ереван

Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ., Գրիգորյան Ա.

Об одной задаче оптималь-ного проектирования анизотропных неоднород-ных цилиндрических слоистых оболочек | Slovencky casopis, N 40, Vydava- telstvo Slovenskej akademe Vied, Bratislava, 1991
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը