Հրանտ Գևորգի Ժամհարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1986 թթ. հայցորդ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1974 - 1979 թթ. ուսանող, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկն., «L-արգինին-գլիցին ամիդինատրանսֆերազի համեմատական ուսումնասիրումը մանրէաբանական ծագման օբյեկտներում», 1990 թ., Մասնագիտացված Խորհուրդ К.005.01.08, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
Դոցենտ` ՀՀ ԲՈՀ, 2006թ.

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. մինչ այժմ` Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության պետ, ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի տեղակալ
2000 թ. մինչ այժմ` դոցենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչ
1995 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության կազմակերպչական բաժնի վարիչ
1986 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի արտադրական պրակտիկայի ղեկավար
1982 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
1979 - 1982 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի ամբիոնի գիտական խմբի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Բարձրագույն կրթության պլանավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, բնապահպանություն, կենսաքիմիա, էկոթունաբանություն, բարձրագույն կրթության կառավարում

Վերապատրաստումներ
2007 թ. (դեկտեմբեր)` Լունդի համալսարան, Շվեդիա
2007 թ. (փետրվար–մարտ)` Համալսարանների կառավարումն ԱՄՆ մի շարք նահանգներում ծրագրով (ԱՄՆ)
1986 թ. (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)` Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպումը համալսարաններում ծրագրով (Լենինգրադի պետական համալսարան)

Համարժեք փորձառություն և դրամաշնորհային ծրագրեր
Մի շարք հետազոտական և կիրառական նախագծերի կատարող, որոնք ֆինանսավորվել են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության պետական կոմիտեի, SԵՄՊՈՒՍ ծրագրի, Համաշխարհային բանկի, Բաց հասարակության հիմնադրամի կողմից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ. հունիսից` Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ
2010 թ. հոկտեմբերից` ՀՀ բարձրագույն դպրոցի պետական կրթական չափորոշիչները մշակող հանձնաժողովի անդամ
2009 թ. ապրիլից` «Սեդոնա» ՀԿ-ի նախագահ
2006 թ. սեպտեմբերից` Երևանի պետական համալսարանի մեթոդական խորհրդի քարտուղար
2006 թ. հունիսից` Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

zhamhar@ysu.am

Հրանտ Գևորգի Ժամհարյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ

Ա. Սիմոնյան, Ա. Գրիգորյան, Հ. Ժամհարյան, Ա. Սարգսյան

Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան

Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ

А. К. Григорян, Э. В. Чубарян, Г. Г. Жамгарян, Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян

Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования | Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
 

Հոդված/Article

Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Տ. Գ. Լեահ , Հ. Գ. Ժամհարյան

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125 |

Gevorgyan G. A., Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Zhamharyan H. G.

Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia | Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Գ. Ժամհարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան |

Ալի Ահադզադեհ, Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Գ. Ժամհարյան

Determination and investigation of pollution օf the Nir river in Ardabil province of Iran (Իրանի արդաբիլ շրջանի Նիր գետի աղտոտվածության որոշումը և ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 59-63 (անգլերեն) |

Movsesyan H.S., Zhamharyan H.G.

The introduction of new interdisciplinary course on Ecotoxicology in YSU | 5th Annual International Conference of REC Caucasus “Education for Sustainable Development”, Tbilisi, Georgia, 2005, p. 68-72
 

Թեզիս/Thesis

Ghazaryan Karen, Ruzan Avetisyan, Hrant Zhamharyan

Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103 |