Կարինե Արամի Ջիվանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ.՝ Թռչունների վերջույթների կմախքի հիստոէմբրիոգենեզի համեմատական ուսումնասիրությունը, 10/14/1965
կ.գ.դ.՝ Լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի վերականգնողական գործընթացների փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 06/12/1990, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության համալսարան

Աշխատանքային փորձ
47 տարի, ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի, կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հուսվածաբանություն և զարգացման կենսաբանություն, իմունոլոգիա, համեմատական սաղմնաբանություն, անողնաշար կենդանիների համեմատական անատոմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Ողնաշարավորների ներքին օրգանների ռեգեներացիայի, վերականգնողական պոտենցիալի և իմունիտետի համակարգի օրգանների հարմարողական-փոխհատուցողական պրոցեսների ուսումնասիրությունը` հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական, ձևաչափական մեթոդներով:
• Իմունիտետի համակարգի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների փոփոխություների և էկոհամակարգերի զգայնության աստիճանի գնահատումը միջավայրի տեխնածին աղտոտվածության և էքստրեմալ այլ իրավիճակներում
Ներքին օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը միկոտոքսինների ազդեցության պայմաններում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2004 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»
2006 - 2007 թթ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» նախագծի ղեկավար
2010 թ-ից 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU
2011 թ-ից մինչ այժմ` Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ թեմա

Լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (բառարանով), Գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Բնագետ» ամսագրի կենսաբանության բաժնի խմբագիր,
ՀՀ ԲՈՀ-ի 035 «Կենսաբազմազանություն, Ֆիզիոլոգիա և Էկոլոգիա» մասնագիտացված խորհուրդ

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ, ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր

kjivanian@ysu.am

Կարինե Արամի Ջիվանյան

 
 

Գիրք/Book

Կ. Ա. Ջիվանյան

Իմունաբանություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 308 էջ |

Ջիվանյան Կ., Կարապետյան Ա.

Կենսաբանություն. ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, «Անտարես» 2009, 108 էջ

Ջիվանյան Կ.Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ., Մելքոնյան Է.Ս., Բարսեղյան Է.Ա., Գասպարյան Ա.Մ.

Կենսաբանության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | ՀՀ ԿԳ Նախարարություն, կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2007, 145 էջ
 

Հոդված/Article

Կ. Ա. Ջիվանյան, Ա. Ֆ. Կարապետյան

Գերզգայունության ռեակցիաներ | Բնագետ: 2017, 3, էջ 61-67 |

Կ. Ա. Ջիվանյան, Ա. Ֆ. Կարապետյան

Ինչպես և ինչ սկզբնաղբյուրից են առաջանում գամետները | Բնագետ, 2015թ․, 3, 39-43 էջ, Հայաստան |

Дживанян К.А.

О морфофункциональных особенностях печени и селезенки озерной лягушки (Rana ridibunda) обитающей у реки Раздан | Биологический журнал Армении, 2011; т.1, с. 14-17

Ա.Վ. Գրիգորյան, Ա. Ն. Կարապետյան, Կ. Ա. Ջիվանյան

Гистоморфологические особенности кожи озерной лягушки (Rana ridibunda), обитающей у реки Раздан (Հրազդան գետի շրջակայքում բնակվող լճագորտի (Rana ridibunda) մաշկի հիստոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 49-52 (ռուսերեն) |

Ջիվանյան Կ., Ա.Կարապետյան

Լիմֆոցիտի երկրորդ դեմքը | Բնագետ, 2009, 3-4, էջ 15-17
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Дживанян К.А., Адамян Н.В., Карапетян А.Ф.

Сравнительный анализ востановительного роста печени разных позвоночных животных после частичной гепатэктомии | VIII Конгресс Международной ассоциации морфологов, 2006: Морфология, т. 129, N4, с.44-45