Լևոն Գեորգիի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան. Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ (1971-1976 թթ.)
Հունաստանի պետական կրթաթոշակների հիմնադրամ Նոր հունարեն լեզվի և մշակույթի չորրորդ ծրագիր (Աթենք, 1996թ.)
Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարան.Նոր հունարեն լեզվի առաջընթաց դասընթաց (Աթենք, 1996-1997 թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – «Քնարական շարքի պոետիկա /19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի հայկական և ռուսական պոեզիայի նյութի հիման վրա/», 17.03.1992, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի Խորհրդի որոշմամբ:

Աշխատանքային փորձ
2007-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ:
1999-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Հունագիտության կենտրոն-գրադարանի ղեկավար:
1997-1999 - Աթենքի ազգային և Կապոդիստրյան համալսարանի /Հունաստան/ ռուսաց լեզվի դասախոս:
1995-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ:
1992 - 1995 -ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս:
1989 - 1992 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս:
1988 - 1989 - ԵՊՀ Արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս:
1978 - 1988 - ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի համահամալսարանական ամբիոնի լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի ռուս գրականության պատմություն
Ռուսական դեկադանսի պոեզիա
Հունարեն լեզու /գործնական դասընթաց/
Մագիստրատուրայում
Ռուս գրականությունը` եվրոպականի համատեքստում
Ռուսական բանաստեղծական շարք
Մոդեռնիզմի համեմատական տիպաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական, ռուսական և հայկական մոդեռնիզմ,
Գերտեքստային միասնությունների տեսություն,
Գրականության տեսություն,
Հունագիտություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
«Ալեքսանդրոս Ս. Օնասիս» հասարակական բարեգործական հիմնադրամի գիտահետազոտական դրամաշնորհների 6-րդ ծրագիր /1998/:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, հունարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն:

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ,
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն» հանդեսի պատասխանատու խմբագիր:

Լևոն Գեորգիի Հակոբյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լևոն Հակոբյան

Поэтика лирического цикла | Пособие для студентов филологических факультетов. – Ер., Изд. ЕГУ, 2005. – 151 стр.

Акопян Л.

Окказиональные синонимические ряды в поэтическом тексте | Вестник Ереванского университета, №2, 1985, с. 199-205
 

Հոդված/Article

Левон Акопян

Аксиоматика поэтических сверхтекстовых единств (Բանաստեղծական գերտեքստային միասնությունների աքսիոմատիկա) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2022 № 1 (20), էջ 3-18 |

Левон Акопян

Культурные контексты цикла А. Блока «Пляски смерти» (Ա. Բլոկի «Մահվան պարեր» բանաստեղծական շարքի մշակութային համատեքստերը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 3-20 |

Акопян Л. Г.

Ранние венки сонетов в. Брюсова: от первых опытов до "Рокового ряда" | Брюсовские чтения. 2016, стр. 123-135 |

Левон Акопян

Ласточка, Психея, Персефона (о стихотворении О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням...») (Ծիծեռնակ, Փսիքե, Պերսեփոնե (Օ. Մանդելշտամի «Երբ Փսիքե-կյանքը ...» բանաստեղծության մասին)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 1 (4), էջ 25-41 |

Л. Г. Акопян

Межтекстовые взаимодействия в венке сонетов | Вестник Российского университета дружбы народов, 2015, N3, 21-29 стр. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը