Լիլիթ Ռոբերտի Զոլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 – 1991 - ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.

Աշխատանքային փորձ
1991– մինչ այժմ - ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս
1999-2001 - Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
1999-2003 - ՅՈՒՆԵՍԿO-ի Ակումբների Հայկական Դաշնության Երիտասարդական նախաձեռնությունների Աջակցման Կենտրոնի ղեկավար
1999-2010 - Կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի պրակտիկ կուրս
Բառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բառագիտություն
Տերմինաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Հայաստանի մշակութային բազմազանություն» ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rusdephum@ysu.am

Լիլիթ Ռոբերտի Զոլյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Л.Р. Золян, М.Р. Дпирян, С.В. Кочарян

Русский язык. Пособие для студентов отделения политологии факультета международных отношений | Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издательство ЕГУ, 2007

Л.Р. Золян,, М.И. Мелкумян, А.С. Нерсесян

Русский язык. Пособие для факультета международных отношений | Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издат. ЕГУ, 2004

М.И. Мелкумян, Л.Р. Золян, А.С. Нерсесян

Русский язык (спецтексты и задания) | Учебное пособие, Пособие для факультета междунар. отношений. Изд-ие 2-ое. Ереван, 2004, 103 с.
 

Հոդված/Article

Лилит Золян

Проблема определения терминологичности словосочетаний | Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները, ԼՂՀ, 275-280 էջ, 2018

Золян Лилит, Минасян Каринэ

Основные методологические принципы составления пособий по языку специальности | Международная научная конференция «Кавказ - наш общий дом», посвященная 20-летию деятельности Университета Месроп Маштоц. 2017, стр. 426-429 |

Л. Р. Золян

Некоторые подходы к проблеме определения понятия «Терминоэлемент» | II международная научно-практическая конференция "Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике", 2015, 85-88 стр. |

Золян Л. Р.

К вопросу о терминологической номинации | Ученые записки Арцахского государственного университета, 2015, 1, 217-220 стр. |

Лилит Золян

Основные пути формирования русской психологической терминологии (Ռուսական հոգեբանական եզրութաբանության ձևավորման հիմնական ուղիները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 58-65 |