Մանուկ Հարությունի Ֆալաքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1977 - 1982 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (1982 - 1985 թթ.)

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտ. թեկնածու - «1950 - 1960-ական թվականների ռուս-հայերեն ընդհանուր բառարանները և դրանց դերը հայոց լեզվի բառապաշարի հարստացման և համալրման գործում» (1986 թ., Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1982 - 2011 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Արևմտահայերեն (բակալավր), Հայոց լեզու և գրականություն (բակալավր), Հայ բառարանագրության հարցեր (բակալավր), Հայերենի ավանդական ուղղագրություն (բակալավր), Հայերենի ուղղագրության պատմություն և արդի բանավեճեր ուղղագրության շուրջ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայերենի բառարանագիտություն, բառագիտություն, բառակազմություն, արևմտահայերեն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մանուկ Հարությունի Ֆալաքյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Մ. Հ. Ֆալաքյան

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն) | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Հայերենի բառարանագիտություն | Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2014, 23 էջ |

Մ.Հ. Ֆելեքյան

Ավանդական ուղղագրություն. սկզբունքներ, վարժություններ, թելադրության նյութեր | Դասագիրք, Երևան, 2009

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 186-189 |
 

Հոդված/Article

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 81-90 էջ, Հայաստան

Մ. Հ. Ֆալաքյան

Քերականական նշումների համակարգը հայերենի բառարաններում | Актуальные вызовы современной науки, 2016, ВЫПУСК 2 Часть 5, стр. 229-233 |

Ֆալաքյան Մանուկ

Ածանցավոր բառերի բառակազմական հիմքերի փոխաբերական իմաստների յուրացումը հայերենում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 172-181 էջ |

Մ. Հ. Ֆելեքյան

Բաղադրյալ բառերի ձևույթային և բառակազմական վերլուծությունների տարանջատումը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 80-84 էջ |

Մ. Հ. Ֆելեքյան

Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 114-125 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը