Մարիա Իգորի Զասլավսկայա
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների պրոֆեսոր
2011 թ․ Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր
2011 - 2012 թթ․ Հանրապետական մակարդակի թրեյներ, Միջազգային Դեբատների Կրթության Ասոցիացիա
2003 թ. Սոցիոլոգիական գիտությունների դոցենտ
1996 - ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ստաժավորում
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից առ այժմ – ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2012 - 2013 թթ․ ՀՀ ԳԿՆ կից Բուհերի վարկանիշավորման աշխատանքային խմբի անդամ
2011 թ-ից առ այժմ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 խորհրդի անդամ
2003 - 2016 թթ․ ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2003 թ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ասպիրանտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ դիֆերնցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող

Կարդացվող դասընթացներ
Քանակական մեթոդները սոցիալական հետազոտություններում (բակալավրիատ)
Ընտրանքային հետազոտությունների մեթոդաբանություն (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեղեկատվության որակ (բակալավրիատ)
Չափումների տեսությունը սոցիոլոգիայում (բակալավրիատ)
Սոցիալական տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ)
Սոցիալական կանխատեսման մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)
Սոցիալական մոդելավորում (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Վիճակագրական վերլուծություն IBM SPSS Statistics փաթեթի օգնությամբ (մագիստրատուրա)
Սոցիալական տեղեկատվության բազմաչափ վերլուծություն (մագիստրատուրա)
Միգրացիոն հետազոտությունների մեթոդաբանություն (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, սոցիալական տեխնոլոգիաներ, միգրացիայի հիմնախնդիրներ, սոցիալական հանդուրժողականության, սոցիալական ինքնության խնդիրներ, գիտելիքի սոցիոլոգիա, դիսկուրս վերլուծություն, կրթության սոցիոլոգիա:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (միջին)

Մարիա Իգորի Զասլավսկայա

Պրոֆեսոր | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

М.И. Заславская, Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян

Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы | БГУ, 2019, 175 էջ

М. И. Заславская, П. С. Аветисян, Г. Э. Галикян, Н. М. Геворкян, А. Г. Аветисян, Б. Г. Матевосян, М. С. Мовсисян, М. Л. Арутюнян

Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграционных процессов | Изд. РАУ. 2017, 233 сс.

Արեմ Մկրտչյան, Գագիկ Թումանյան, Ա. Վ. Աթանեսյան, Մարիա Զասլավսկայա

Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ

Ա․ Գրիգորյան, Մ․ Զասլավսկայա

ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 159 էջ |
 

Հոդված/Article

М. Заславская

Проблемы цифровизации высшего образования в условиях пандемии (на примере вузов Армении) | VI Научно-практическая интернет-конференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений», 29.03-02.04.2021, c. 1-4, Россия

М. Заславская, Л. Титаренко

Болонский процесс в Армении и Беларуси: успехи и проблемы | Высшее образование в России (Vysshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia), 2020, N 4, c. 136-145

Заславская М.И.

Европейская Интеграция Систем Высшего Образования Республики Беларусь И Республики Армения | Журнал Белорусского Государственного Университета. Социология, 2019, 1, 102-112 էջ

Maria Zaslavskaya, Larissa Titarenko, Pargev Avetisyan

Academic And Corporate Cultures In Modern University (A Case Study Of Armenia And Belarus) | Wisdom, 2019, 1 (12), 49-61 էջ

Մարիա Զասլավսկայա, Լարիսա Տիտարենկո

Հետխորհրդային երկրներում բարձրագույն կրթության համակարգերի միջազգայնացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի և Բելառուսի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 10-19 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Մարիա Ի. Զասլավսկայա

Հայաստանում Ժամանակակից Հասարակական Բողոքի Ակցիաների Քաղաքական Քննախոսության Հարացուցային Հիմքերը. Համեմատական Դիսկուրս-Վերլուծություն | Հայաստան 2018. Իրողություններ Եւ Հեռանկարներ, 2018, 72-73 էջ

Զասլավսկայա Մարիա

Խորհրդային Հայաստանի Գենդերային Գաղափարախոսության Առանձնահատկությունները և Դրա Ազդեցությունը Ժամանակակից Հհ Հասարակության Գենդերային Դիրքորոշումների Վրա | Խորհրդահայ Մշակույթի Կոնցեպտը, 2018, 15-16 էջ

М. И. Заславская

О проблеме сохранения национальной идентичности в условиях интеграционных процессов в системе высшего образования | Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» (Республика Беларусь, г. Минск, 18–20 октября 2017 года). 2017, стр. 579-580