Մարիամ Հակոբի Վասիլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ասպիրանտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ,

Ատենախոսության թեման
«Հայաստանի Հանրապետության հանքային ջրերի գեոէկոլոգիական գնահատումը»

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության մասնագետ:
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ,
2014թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի դասախոս

Հասարակական ակտիվությունը
2011 թ.-ից մինչ օրս «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գեոէկոլոգիա, ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, էկոլոգիական կրթություն, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, էկոլոգիական զբոսաշրջություն:

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Հայաստանի Հանրապետության հանքային ջրերի գեոէկոլոգիական գնահատումը»

Դասավանդվող առարկաները
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Սոցիալ-մշակույթային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Հյուրանոցային և ռեստորանային մարկեթինգ
 • Սերվիսի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի հետազոտության մեթոդներ
 • Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Սփյուռքի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի մենեջմենթ

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

  Համակարգչային գիտելիքներ
  Windows XP, MS Office, Internet
 • Մարիամ Հակոբի Վասիլյան

  Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Լ. Սարգսյան, Մ. Վասիլյան

  Դասընթացի ծրագիր «Սերվիսի մշակույթ» | «Արսեն Ժամհարյան» տպարան, 2016թ․, 32 էջ
   

  Հոդված/Article

  Василян М. А.

  Контактная зона и ее компоненты в сервисной деятельности | Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 254-257 |

  Саркисян Л. М., Василян М. А.

  Природные и историко-культурные предпосылки развития туризма в РА | Проблемы туризмоведения, Сборник материалов, Ростов-на-Дону 2016, стр. 251-254

  Մ. Հ. Վասիլյան

  Հայաստանի Հանրապետության հանքային ջրերի ձևավորման և տեղաբաշխման առանձնահատկությունները | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» Երևան, 2015թ. N1-2 էջ 117-123

  Մ. Հ. Վասիլյան

  Գեոէկոլոգիական գնահատման դերը | «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2011թ., Երևան

  Մ. Հ. Վասիլյան

  «Երկրահամակարգի բնական պոտենցիալ» և «երկրահամակարգի էկոլոգատնտեսական հաշվեկշիռ» հասկացությունները գեոէկոլոգիական գնահատման համակարգում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2010, N 1-2