Միհրան Վարդգեսի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. Հայաստանի ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, ազգագրություն

Գիտական աստիճան
2016թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր, « Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»,
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ
1990 թ., պատմական գիտությունների թեկնածու, «Բնակչության սեզոնային միգրացիան Հայաստանում. Էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն» ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
1988 թ-ից առ այսօր Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի առաջատար գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:
2015թ.ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի վարիչ
1999- 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի, հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների դասախոս

Գիտական գործունեություն
1996-2020թթ. մասնակցել եմ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինսիտուտի կողմից Հայաստանի 10 մարզերում իրականացրած ազգագրական և էթնոսոցիոլոգիական դաշտային հետազոտական աշխատանքների:
2016թ. Հուլիս –դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար: Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտների աջակցության և խորհրդատվության:
2015թ. Հունիս-նոյեմբեր, ՀՀ կառավարություն, Ջրտունք ՍՊՀ, Արտելիա, §Վեդիի ջրամբարի կառուցումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար¦, սոցիալական ազդեցության գնահատում, սոցիոլոգ
2015թ. հունվար 2015թ դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար, ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցության և խորհրդատվության ծրագիր:
2014թ. հունվար -2014թ դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար, ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցության և խորհրդատվության ծրագիր:
2013թ սեպտեմբեր, փորձագետ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (unicef) §Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության ելակետային հետազոտություն և այդ ծառայությունների ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի ընտանիքների սոցիալ տնտեսական իրավիճակի վրա¦: Փորձագետ- սոցիոլոգ:
2013թ հունվար-մարտ, դաշտային հետազոտական խմբի ղեկավար ՀՀ կենտրոնական բանկ § Աշխատանքայն միգրատների ծախսերի կառուցվածքի և դրամական փոխանցումների հետազոտություն¦ ծրագիր:
2012 մայիս-օգոստոս ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, §Ծնունդը չգրանցած երեխաների խնդիրները հայաստանաբնակ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում¦ ծրագիր:
2012 թ. մայիս-նոյեմբեր, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, «Տարեց և առանց տարիքային սահմանափակմանհաշմանդամ փախստականների ծառայությունների մատուցման և կարիքների գնահատում» ծրագիր:
2011թ-սեպտեմբեր-2012թ մարտ, սոցիոլոգ-փորձագետ, Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries – Europe, ծրագիր
2009թ հոկտեմբեր- 2011 փետրվար, սոցիոլոգիական հետազոտության խմբի ղեկավար, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ- ԷՅՍԻԴԻԱՅ/ ՎՈԿԱ§ Ջրից դեպի շուկա¦ ծրագրի շրջանակում վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ֆերմերների շրջանում տվյալների հավաքում:
2009թ մայիս-հունիս, ՀՀ կառավարությանն առընթեր Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ, սոցիոլոգ §Ջրօգտագործողների ընկերություններում ցոցիոլոգիական մոնիտորինգի անցկացում¦ ծրագիր
2005 մայիս-դեկտեմբեր, Հայ Օգնության միություն, սոցիոլոգ-փորձագետ § Երեխաները Հայաստանի մանկատներում և հատուկ դպրոցներում. Թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհեր¦ ծրագիր:
2003 հունիս-դեկտեմբեր Հայ Օգնության Միություն(ՀՕՄ)- ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ(UNICEF), սոցիոլոգ-փորձագետ§ Երեխանների նկատմամբ կատարվող բռնություններ Հայաստանի Հանրապետությունում¦ ծրագիր
2001-2003թթ., Բաց Հասարակության Ինստիտուտ, հետազոտող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններ. § Քաղաքացիական հասարակության արդի պայմաններում¦, ծրագիր
2001-2002թթ, Համաշխարհային ուսուցում, հետազոտական ծրագրի ղեկավար § Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում¦ ծրագիր:
2002թ հուլիս- սեպտեմբեր, OXFAM-ՄԻԺԻ, հետազոտող, §Աղքատության գնահատականը և ԱՀՌԾ-Ի իրականացման արդյունավետությունը հասարակական կարծիքում¦
1999-2000թթ. Համաշխարհային բանկ, հետազոտական ծրագրի ղեկավար, §Հայաստանի Հանրապետության դատիրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն¦ ծրագիր
1997 թ. նոյեմբեր. - դեկտեմբեր., հետազոտող «Ծայրահեղ աղքատները Հայաստանում» ծրագիր (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)

Կարդացվող դասընթացներ
Միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումները, Մշակութաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնակչության միգրացիաններ, միգրացիա և մշակութային փոխակերպումներ, միգրացիա և գենդեր, ընտանիք և միգրացիա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմնախնդիրը սփյուռքի էթնիկ ցանցի համատեքստում» դրամաշնորհային ծրագիր, ՀՀ գիտության կոմիտե, 2021թ. սեպտեմբերից, Դրամշնորհային ծրագրի ղեկավար:
«Հայկական սփյուռքի հայրենադարձման ուղիները. Հետազոտելով խնդիրները և հնարավորությունները», Հասրաթյան-Մինասյան հիմնադրամ, 2020թ. մարտ-2021թ մարտ. ծրագրի ղեկավար: Հրատարկման է հանձնվել 200էջ ծավալով գիրք:
«Բելառուսական համայնքը Հայաստանում և հայկական համայնքը Բելառուսում. էթնիկ ինքնությունը և միջմշակութային փոխառնչությունները արդի շրջանում», Հայաստանի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետության հիմնադրամի կողմից գիտական հետազոտությունների համատեղ միջազգային ծրագիր, 2019թ հունիս-2021թ հունիս: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք՝ Белорусская диаспора в Армении и Армянская диаспора в Беларусии. Этническая индентичность и межкультурные взаимоотношеня в современных условиях, Издательство. Инститыта Археологии и Этнографии НАН РА, Ереван –Минск 2021, c. 7-12, c.18-18: ISBN 978-9939-886-18-3
Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, դրամաշնորհային ծրագիր, ՀՀ գիտության պետական կոմիտե, 2015թ. դեկտեմբերի - 2017թ. նոյեմբեր, Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, 328էջ ծավալով:
Միգրացիան ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում, Գիտության պետական կոմիտե, դրամաշնորհային ծրագիր, 2013 -2015թթ.Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք Հայաստանի Հնարապետության ազգային փոքրամասնություննների միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), 208 էջ ծավալով:
Հայաստամի Հանրապետության գյուղական բնակչության աշխատանքային միգրացիան, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնում (ՌՀԿԿ), դրամաշնորհի ծրագիր, 2005-2006թթ.: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արդյունքները տեղադրված է http://www.crrc.am/store/files/db_fellows/mg/Final%20report.pdf կայքում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 թ. Նախագահ, Ակունք էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2016 թ-ից առ այսօր անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին կից մասնագիտական խորհուրդ, ազգագրություն:
2020թ.-ից Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի մասնագիտական խորհուրդ, ազգագրություն:

Միհրան Վարդգեսի Գալստյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мигран Галстян

Белорусская диаспора в Армении и Армянская диаспора в Беларусии. Этническая индентичность и межкультурные взаимоотношеня в современных условиях | Издательство Инститыта Археологии и Этнографии НАН РА, Ереван–Минск 2021, c. 7-12, c.18-18: ISBN 978-9939-886-18-3

Միհրան Գալստյան

Հայաստանի Հանարապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան (էթնո-սոցիոլոգիական հետազոտություն) | ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015. 208 էջ

Միհրան Գալստյան

Տնտեսական սոցիոլոգիա, Հասարակության սոցիալ-տնտեսական ստրատիֆիկացիա (շերտավորում), Ձեռներեցությունը որպես տնտեսական գործառույթ (դասախոսությունների տեքստ) | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Երևան, 2014, 73էջ

Միհրան Գալստյան

Աշխատանքային միգրացիան Տավուշում, Տավուշ.Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն) | ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 83-125

Մ. Գալստյան

Արտագնացությունը Հայաստանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թվականներ) | ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդի բանահյուսություն և ազգագրություն 26, Երևան,2009, 1-88 էջեր
 

Հոդված/Article

Мигран Галстян

Этнокультурные особенности армяно-белорусских семей, проживающих в Армении | Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў, Зборнік навуковых артыкулаў, Выпуск 2, Мінск, «Права i эканомiка», 2021, 445-447

Միհրան Գալստյան

Աշխատանքային միգրացիան և սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները Վայոց-ձորում | Վայոց-ձոր. Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Եր., 2021, էջ 57-66

Միհրան Գալստյան

Պանդխտութիւնը Հայաստանում (Աւանդոյթ եւ արդիականութիւն) | «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», 40-րդ հատոր, Բեյրութ, Հայկազեան համալսարանի հրատ., 2020, էջ 563

Միհրան Գալստյան

Ընտանիքի կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգրանտների շրջանում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակություն N 1, Եր., 2020, էջ 215-225

Միհրան Գալստյան, Ս. Մկրտչյան

Ռ. Նահապետյան. Ազգաբանական ուսումնասիրություններ | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ հրատարակություն N 3, Եր., 2020, էջ 307-311
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը