Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 -1987 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ 1971-1981 Երևան, N 114 միջնակարգ դպրոց (անգլիական թեքումով)

Մասնագիտական գործունեություն
2000-մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս
1988-1992 ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Հիմնական օտար լեզու, գործնական հնչունաբանություն, քերականություն, գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, մամուլ, դիպլոմային աշխատանքների ղեկավարում.

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Անգլեենի դասավանդման մեթոդիկա, Բանավոր խոսքի դասավանդում

Օտար լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-փետրվար-մարտ և 2009 թ.-հունվար- փետրվար ամիսներին - ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում

Էլ. փոստ
nnersesyan@ysu.am

Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Margaryan, N. Avagyan, N. Nersisyan, A. Hakobyan

Words Commonly Confused by EFL Learners | «Ասողիկ», 2020, 104 էջ

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան, Լիլիթ Աբգարյան

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction) | Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ |

Naira Avagyan, Naira Nersisyan

Legends and Tales: Home Reading with Exercises | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ

Anna Hakobyan, Naira Nersisyan

Words Commonly Confused by Foreign Learners of English | Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2015թ․, 92 էջ |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նաիրա Ներսիսյան, Անուշ Այունց

Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր) | Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
 

Հոդված/Article

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223 |

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան |

Naira Avakyan, Naira Nersissyan

On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms | Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.
 

Թեզիս/Thesis

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան