Նարինե Գագիկի Եթիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2004 - ասպիրանտ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության բաժին
1996-2001 - ուսանող. ՎՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2005-ից դասախոս. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության ամբիոն
2001-2005 թարգմանչուհի. «GBSI» ՓԲԸ

Ակադեմիական աստիճան
2006 - բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց)

Նարինե Գագիկի Եթիմյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Н. Етимян

Некоторые фонетические особенности разговорного английского как особого стиля речи | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2010, 53-57

Н. Етимян

Роль дискурсивных маркеров в формировании разговорной речи | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2009, 140-148

Н. Етимян

Разговорный английский сквозь призму теории фрейма | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում. Երևան, 2009, 134-139

Н. Етимян

Человеческий фактор как важный компонент разговорного дискурса | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: Գիտական աշխատությունների ժողովածու. Եր.; Երևանի համալս.հրատ., 2005, 131-143

Н. Етимян, И. Тер-Погосян

Роль корпусной лингвистики в изучении разговорного английского | Кантех, Ереван, 2004г., 3 (20), 77-84