Նարինե Հմայակի Զաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1 հոկտեմբեր - 30 նոեմբեր 2002 թ. Կենսաբազմազանության համակարգչային բազաների դասընթացներ, UNDP.
օգոստոս 2006 թ. Կարմիր ցուցակ. Աշխատանքային խումբ. UNEP/GEF/FAO.
ապրիլ, 2008 թ. Դասախոսների մանկավարժական–հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՊՀ:

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Կոտայքի բնական կերահանդերի ժամանակակից վիճակը (ՀՀ)»: ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 2001 թ. Գ.00.05.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի բազային ֆինանսավորման թեմա, գիտաշխատող, ժամավճարով դասախոս:
1999 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 - 1999 թթ. ՓԲԸ “Սանտեխպատրաստվածքների գործարան”, էկոլոգ-դենդրոլոգ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բուսաբանություն», «Բարձրակարգ բույսերի ‎‎‎անատոմիա և մորֆոլոգիա», «Բույսերի էկոլոգիյա և գեոբուսաբանություն», «Բույսերի կենսաբազմազանություն», «Մշակովի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի վայրի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի Դեղաբույսեր»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆլորա, գեոբուսաբանություն, կենսաբազմազանություն, բուսականության վերականգնում, բնապահպանություն, բուսական ռեսուրսներ, դեղաբույսեր:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նախկին ԽՍՍՄ-ի երկրների կենսաբազմազանություն, Darwin Initiative Grant Program. 2004 - 2005 թթ.
Անհատական դրամաշնորհ, Henrich Bolle Foundation. 2005 թ.
Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների in situ պահպանություն, UNEP/GEF/FAO. 2005 - 2007 թթ.
Հայաստանի անտառների էկտոմիկորիզագոյացնող սնկերի ֆիլոաշխարհագրական և կարգաբանական ուսումնասիրությունները (CRDF/NFSAT) 2006 - 2008 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 թ-ից մինչ այժմ Հայկական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ Ռուսական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ «Ecofung» Հայկական սնկաբանական ընկերություն

botmyc@ysu.am

Նարինե Հմայակի Զաքարյան

Ասիստենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ի. Վ. Շահազիզյան, Ի. Մ. Էլոյան, Ա. Վ. Պողոսյան, Ն. Հ. Զաքարյան, Ռ. Գ. Ադամյան

Սնկաբանություն և բուսաբանություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 166 էջ

Նարինե Զաքարյան

Բույսերի հավաքի կանոններ և հավաքի ենթակա վայրի բուսատեսակներ՝ դասակարգված ըստ սեզոնայնության | Ուս. ձեռնարկ: Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ: 2017թ․, 29 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Ն. Հ. Զաքարյան, Վ. Ս. Գևորգյան, Ն. Գ. Քարտաշյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Հայաստանի Orobanchaceae ընտանիքի որոշ տեսակների հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 259-265 |

Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez Pedraja, Gonzalo Moreno Moral, George Fayvush, Narine Zakaryan, Nune Kartashyan, Alla Aleksanyan

Holoparasitic Orobanchaceae (Cistanche, Diphelypaea, Orobanche, Phelipanche) in Armenia: distribution, habitats, host range and taxonomic problems | Phytotaxa, 2019, 386 (1), pp. 1-106

Закарян Н. А., Адамян Р. Г., Погосян А. В., Нанагюлян С. Г.

Оценка антифунгальной активности некоторых видов рода Thymus L. | Успехи медицинской микологии. 2018, 18, стр. 207-209

Zakaryan N., Kartashyan N., Piwowarczyk R., Pedraja Ó., Moreno-Moral G.

Phelipanche zangezuri (Orobanchaceae), a new species from the Caucasus, Armenia | Annales Botanici Fennici. 2018, 55, 17-23 pp.

Ս. Հ. Խուդոյան, Լ. Գ. Կարապետյան, Ն. Հ. Զաքարյան, Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Chemical composition and bioactivity of extracts from leaves and branches of Armenian Pistacia Atlantica Desf. (Հայկական Pistacia atlantica Desf.-ի տերևների և ճյուղերի թուրմերի քիմիական կազմը և կենսակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 37-44 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Shahazizyan I. V., Boyajyan E. S., Zakaryan N. H., Stepanyan A. S., Nanagulyan S. G.

Pathogenic mycobiota of some trees and shrubs of forests in southern Armenia | Current Advances in Pathogen Research. 2019, p. 27

Закарян Н. А., Адамян Р. Г., Мелконян Э. А., Нанагюлян С. Г., Погосян А. В.

Использование краснокнижных видов Армении в озеленении г. Еревана | Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 98-99

Нанагулян С. Г., Шагазизян И. В. , Погосян А. В., Закарян Н. Г., Григорян Н. В., Элоян И. М., Петросян А. М.

Фитопатогенная микобиота полезных растений Цахкуняцского лесного массива (Армения) | Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Мат. IX Межд. конф., посв. 90-летию со дня рожд. проф. Н.И.Федорова, 2015-10-19, 156-157 стр. |

Авакян К.Г., Нанагюлян С. Г., Погосян А.В., Закарян Н.А.

Очерк растительности горных степей южных отрогов Памбакского хребта | Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, Ереван. 2007. Вып. 16, С. 77-78

Погосян А.В., Закарян Н.А.

Мхи степной зоны горы Араилер Армении | "Степи Северной Евразии". Оренбург. 2006. С. 571-572