Օլիմպիա Մարտինի Գեղամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրատ, գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2003 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մարդու էկոլոգիական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում»: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.02:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, բնապահպանական վերահսկողություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների իրավական ռեժիմի առանձնահատկություններ, կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության իրավական ռեժիմ:

Կարդացվող դասընթացներ
Շրջակա միջավայրի իրավունք, Հողային իրավունք

Աշխտանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2021 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար
2021 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2018 թ-ից ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2021 թ-ից Սլավոնական համալսարանի դասախոս
2019 - 2021 թթ. ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի իրավախորհրդատու
2017 - 2021 թթ. ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող
2014 - 2021 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2006 - 2010 թթ. «Կանթեղ» ՓԲԸ իրավաբանական հարցերով տնօրեն
2005 - 2006 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ, դասախոս
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի Իրավունքի և օրենսդրական գործընթացների զարգացման ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2002 - 2004 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն, իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2021 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 թ-ից ՀՀ Միջազգային իրավունքի ընկերակցության անդամ
2003 թ-ից Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական կենտրոն հկ անդամ
2004 թ-ից ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ


Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Օլիմպիա Մարտինի Գեղամյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աիդա Իսկոյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Հեղինե Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս | Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
 

Հոդված/Article

Օլիմպիա Գեղամյան

Թափոնների բնագավառի հասկացություններին առնչվող իրավական որոշ հիմնախնդիրներ Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 73-83 |

Օլիմպիա Գեղամյան

Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության և հարմարվողականության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության որոշ հիմնախնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 64-79 |

Օլիմպիա Գեղամյան

Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 4-12 էջեր |

Օլիմպիա Գեղամյան

Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարման ինստիտուտն ու առկա որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 262-275 |

Օլիմպիա Գեղամյան

Ջրօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման արտադատական կարգի որոշ առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 472-483 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը