Սամվել Հակոբի Ջիլավյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1981 - 1984 թթ. ասպիրանտուրա ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզակամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման «Ջերմաաձգականության որոշ խնդիրներ անիզոտրոպ սալերի համար լայնական դեֆորմացիաների հաշվառմամբ», 1987 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1985 թ-ից առ այսօր գիտական պայմանագրային թեմաներում գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
1989 թ-ից հոծ միջավայրի մեխանիկայի` 2007 թ-ից մեխանիկայի ամբիոն, 1991 թ-ից առ այսօր - ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հոծ միջավայրի մեխանիկա, նյութերի դիմադրություն և շինարարական մեխանիկայի տարրեր, հոծ միջավայրի ջերմադինամիկա և ջերմաառաձգականություն, ալիքները հոծ միջավայրում, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սալերի և թաղանթների տեսություն, սալերի ջերմա և մագնիսաառաձգականության տեսություն, ջերմաառաձգականություն, առաձգական և էլեկտրաառաձգական ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան առաձգական և պիեզոէլեկտրական միջավայրերում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետբյուջեից ֆինանսավորվող «Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և ճառագայթումը առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում» գիտական թեմայի կատարող, 2002-ից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1991 - 1995 թթ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի գիտքարտուղար:
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
2007 թ-ից ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար

samjilavyan@ysu.am

Սամվել Հակոբի Ջիլավյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Միրզոյան Ե.Ս., Ջիլավյան Ս.Հ.

Առաձգականության տեսության խնդիրների ժողովածու | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 48 էջ
 

Հոդված/Article

Ս․ Հ․ Ջիլավյան, Աս․ Ժ․ Խուրշուդյան

Ջերմաառաձգականության հավասարումների միջինացված ղեկավարելիությունը։ Ուղղանկյուն սալի միջինացված վիճակը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #2, էջ 123-130 |

S. Jilavyan, A. Khurshudyan

Averaged Controllability of Thermoelasticity Equations. Average State of a Rectangular Plate | Proceedings of the YSU. Physical and Mathematical Sciences, 2021, Vol. 55, N 2, p. 123-130

S. Jilavyan, E. Grigoryan, A. Khurshudyan

Heating control of a finite rod with a mobile source | Archives of Control Sciences, 2021, Vol. 31, N 2, p. 417-430

Джилавян С. А., Саргсян А. С.

Дифракция плоской волны сдвига в составном пьезоэлектрическом пространстве | Известия НАН РА. Механика. 2019, 72(1), стр. 35-48 |

Джилавян С. А., Наапетян С. Т.

Дифракция плоской упругой волны сдвига в составном полупространстве со смешанным граничным условием | Международная конференция “Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред”, 2018, стр. 166-170 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ջիլավյան Ս., Ղուկասյան Գ.

Об одной задаче оптимального проектирования термоупругой пластинки | Краткое содержание докладов совешания по теории упругости неоднороного тела. Кишинев, 1983