Սամվել Սուրենի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1973 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարան
1975 - 1978 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ի հուլիսից մինչև օրս «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
2007 թ-ի հունիսի 15-ից մինչև 2010 թ-ի հունիս «Կասկադբանկ» ՓԲԸ
2004 թ-ի ապրիլից մինչև 2007 թ-ի հունիս «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ (Պաշտոնը` Մարքեթինգի վարչության պետ, Ուսումնամեթոդաբանության վարչության պետ)
2002 թ-ի հոկտեմբեր - 2004թ-ի մարտ USAID-ի կողմից ֆինանսավորված «Բանկ և ոչ բանկային հաստատությունների ուսուցանման և թրեյնինգի» դրամաշնորհային ծրագիր (Պաշտոնը` տեղական փորձագետ)
1998 - 2002 թթ. «ՌիԱ բանկ» ՓԲԸ (Պաշտոնը` Վարչության նախագահի տեղակալ, առաջին տեղակալ)
1998 թ-ի փետրվար - մարտ «Տրաստ բանկ» ՓԲԸ (Պաշտոնը` Վարչության նախագահի տեղակալ)
1993 - 1998 թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (Պաշտոնը` Բանկային մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ)
1991 - 1993 թթ. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի պետական կոմիտե (Պաշտոնը` Նպատակային ծրագրերի բաժնի պետ)
1979 - 1990 թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետպլանի Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտ (Պաշտոնը` կրտսեր, ավագ, առաջատար գիտաշխատող, սեկտորի վարիչ)
Դասախոսական աշխատանքի փորձը
1993 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան
Առարկաները` Բանկային գործ, Բանկային մենեջթմենթ, Բանկային օրենսդրություն, Վարկային գործառնություններ
1998 - 2004 թթ. Ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամ
Առարկաները` Բանկային գործ, Բանկային մենեջթմենթ, Բան¬կային վերահսկողություն, Վարկային գործառնություն¬ների իրավական կարգավորումը, Քաղաքացիական իրավունք
պարբերաբար Բանկերի, անկախ աուդիտորական կազմակերպությունների և միկրոֆինանսական ինստիտուտների աշխատողների համար` Բանկային օրենսդրություն, Վարկային գործառնությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանում

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցությունը
1996 և 1997 թթ. մեկական շաբաթ-Ստամբուլ
1996 թ-ին 21 օր Կահիրե
1997 թ-ին մեկ շաբաթ-Վիենա
1997 թ-ին մեկ շաբաթ-Բեռլին
Այլ գործունեությունը
1996 թ-ից մինչև օրս «Լոգիկա» հասարակական կազմակերպություն
Պաշտոնը` Վարչության անդամ, «ԼՈԳԻԿԱ-ԱԿՈՒՆՔ» ՍՊԸ
Պաշտոնը` ավելի քան 30 «Բանկային տեղեկագրերի» գլխավոր խմբագիր

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, գերազանց, անգլերեն

Սամվել Սուրենի Նահապետյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Нагапетян С.С.

Выявление закономерностей изменения показателей внедрения новой техники | Ереван, НИИЭП при Госплане Армянской ССР, 1984

Нагапетян С.С., Егиазарян Б.О.

Моделирование очередности внедрения меропруятуй новой техники на предприятии | Технико-экономические вопросы повышения эффективности производста. Межвузовский тематический сборник научучных трудов по экономике/Ереван. Политехнический институт.-Ереван, 1984.

Нагапетян С. С.

О понятии новой техники 3г | “Промышленность Армении”. Журнал, N 8, 1983г.

Нагапетян С.С.

Построение обобщающих показателей эффективности новой техники с помощью факторного анализа | Проблемы развития и размещения производительных сил в союзной республике (вопросы методологии) Ереван, НИИЭП при Госплане Армянской ССР, 1983

Нагапетян С.С.

Модель оптимального распределения мероприятий новой техники между предприятиями отрасли | Экономические и организационно-правовые проблемы совершенствования механизма управления НТП. Тезисы докладов и выступлений научно-практической конференции. Ашхабад, апрель,1983г.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը