Սուսաննա Ավագի Լալայան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, 1969-1974թթ.
ԵՊՀ ասպիրանտուրա, 1974-1978թթ.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ.
«Ագենսի և կաուզատորի գործիական հոլով պարունակող նախադասությունների իմաստային և քերականական կառուցվածքը», 1986թ.
Պուշկինի անվան ՏՊՄԻ

Աշխատանքային փորձ
2001-մինչ առ այսօր – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1993-2001 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1987-1993 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1978-1987 – ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
2) Շարահյուսական հարացույց
3) Ռուսերենի և հայերենի զուգադրական շարահյուսություն
4) Նախադասության բաղադրիչային վերլուծություն
5) Գործնական ռուսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմաստաբանական շարահյուսություն
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Ռուսերենը որպես օտար լեզու

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն ( ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն )
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի (МАПРЯЛ) կոլեկտիվ անդամ
ԿԳ նախարարության ԿԱԻ «Ռուսաց լեզու» առարկայական hանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

rusdephum@ysu.am
(+374 10) 55-44-72

Սուսաննա Ավագի Լալայան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Лалаян С. А., Айвазян М. Ц., Багдасарян А. Р., Дпирян М. Р., Мкртычян-Лалаян С. А.

Русский язык | Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.

Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրյան, Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան

Ռուսաց լեզու | Ուսումնական ձեռնարկ, Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, Լիմուշ, 2008

Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրոսյան, Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան

Ռուսաց լեզու. Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008, 55 էջ

Տատկալո Նինա, Ռաֆայելյան Նատալյա, Միլիտոսյան Լուիզա, Մարտիրյան Նաիրա, Պողոսյան Անահիտ, Լալայան Սուսաննա

Ռուսաց լեզու. Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2007, 55 էջ

Лалаян С. А.

Синтаксис современного русского языка | Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, ЕГУ, 2006
 

Հոդված/Article

Лалаян С. А.

Компонентный анализ предложения | Актуальные проблемы науки XXI века. 2016, стр. 17-20 |

Лалаян С. А.

Компонентный анализ предложений с творительным агенса | XIII конгресс МАПРЯЛ "Русский язык и литература в пространстве мировой культуры", 2015, №4, 104-106 стр. |

Лалаян С. А.

Семантико-грамматическая структура пассивных конструкций | Ученые записки Арцахского государственного университета, 2015, 1, 221-224 стр. |

Лалаян С. А.

Синтаксическая парадигма как способ реализации языкового материала в учебных целях | Вестник МЦМС: Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом, 2015թ․, N 5, 190-199 стр. |

Лалаян С. А.

Об односоставности/двусоставности русского предложения | Вопросы преподавания русск. яз. и лит-ры в учебных заведениях Армении. Материалы межд. научно-методич. конференции. Ереван, РАУ, 2009
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը