Սրբուհի Պետրոսի Լամբարջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետ. համալսարան, բանասիրական ֆակ., 1968 - 1972;
Մոսկվայի պետական համալսարան, 1972 - 1974;
Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի պետական համալսարան, 1978 - 1981.

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1978 թթ. ԵՊՀ-ի նախապատր. ֆակ. ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1978 - 1981 թթ. ՄՊՀ-ի բանասիրական ֆակ-տի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
1985 - 1987 թթ. ԵՊՀ-ի օտար- երկրյա քաղաքացիների համար ռուս. լեզվի ամբ. դասախոս
1987 - 1999 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս. բանասիրության ֆակ-տի օտարերկրացիների համար ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
1999 թվականից մինչ այժմ ռուս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանութլուն». «Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն». «Ռուսաց լեզու որպես օտար լեզու». «Ռուսաց լեզվի շարահյուսության արդիական պրոբլեմներ»։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նախադասության իմաստային կառուցվացքը։ Համոզվածություն/անհամոզվածություն կատեգորիան. փսիխոլեզվաբանական, պրագմատիկ, մշակութաբանական տեսակետներ։ Ռուսաց լեզվի որպես օտար լեզվի դասավանդումը

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի հուշադրամ

Սրբուհի Պետրոսի Լամբարջյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սրբուհի Լամբարջյան

Персуазивность в зеркале антропоцентризма | Изд-во «Лимуш», Ереван, 2017, 240 стр.

Սրբուհի Լամբարջյան

Персуазивность в художественном тексте | Изд-во ЕГУ, Ереван, 2015, 49 с.

С.П.Ламбарджян

Проблемы перевода официально-деловых текстов | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Русский язык как иностранный. Учебные программы | Учебное пособие, Для бакалавриатуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006
 

Հոդված/Article

Србуи Ламбарджян

Наблюдения над персуазивной фактурой русского глагола (Դիտարկումներ ռուսերենում բայի պերսուազիվ իմաստի վերաբերյալ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 2 (14), էջ 62-70 |

Србуи Ламбарджян

Прагматический и лингвокультурологический паспорт персуазивов конечно, может быть, кажется (Իհարկե, միգուցե, կարծես թե պերսուազիվների պրագմատիկ և լեզվամշակութաբական անձնագիրը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 61-74 |

Ламбарджян Србуи

Концепт “сомнение” в мирах Св. Григора Нарекаци | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 163-177 |

Србуи Ламбарджян

О взаимодействии модусных значений (Սուբյեկտիվ իմաստների համագործակցության շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 62-71 |

Ламбарджян С. П.

О прагмастилистическом потенциале модусной категории персуазивности | Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике II международная научно-практическая конференция, 2015, 98-102 стр. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը