Սուրեն Սահակի Ներսեսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, <Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում> մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2003 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Ռուսաստանի Պետական Երկրաբանահետախուզական Համալսարան

Գիտական աստիճան
Երկրաբանա- հանքաբանական գիտությունների թեկնածու.
2006 թ-ին Թեմա - "Геологические особенности техногенных золотосодержащих минеральных образований хвостов обогащения золотоизвлекательной фабрики AGRC и геотехнология их рациональной переработки"

Աշխատանքային փորձը
2006 թ-ից մինչ 2013 թ-ը ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ, 2013 թ-ից մինչ օրս՝ դոցենտ
2008 - 2009 թթ. «Գոլդեն Օռ» ընկերության երկրաբան
2012-2014 ԵՊՀ «կայուն զարգացում» կենտրոնի փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Ընդերքօգտագործման բնապահպանական հարցեր
Հետախուզական ցանցի խտության վերլուծություն
Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատում
Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ
Ընդերքի արդյունահանման և հանքաքարի վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաներ
Հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

Suren2001@ysu.am

Սուրեն Սահակի Ներսեսյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Ս. Ներսեսյան

Բնապահպանական հարցերն ընդերքօգտագործման ոլորտում | Մեթոդական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ Հրատ., 2013, 48 էջ
 

Հոդված/Article

Ներսեսյան Սուրեն

ՀՀ Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությունը և նրա դերը վերջինիս տնտեսության մեջ | Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2017, Պռակ Բ, էջ 70-75 |

Ս. Ս. Ներսեսյան

Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի շահագործման տնտեսական նշանակությունը և բնապահպանական խնդիրները | Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ.Պ.Ս. Բոշնաղյանի ծն.90-ամ.նվ. գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 209-214

Ս. Ս. Ներսեսյան

Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի երակային մարմինների հետախուզական ցանցի վերլուծությունը | Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին: Վանաձոր: «ՍԻՄ տպագրություն», 2009, էջ 127-132

Ս. Ս. Ներսեսյան

Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի ոսկեբերությունը | Միջազգայինգիտա ժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմն. 40 ամ.:Ստեփանակերտ: «Դիզակ պլյուս», 2009, 2-րդ մաս,էջ 17- 19

Սուրեն Սահակի Ներսեսյան

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Արցախի պետ.համալսարանի հիմնադրման 40 ամյակին | Պրակ 2, Ստեփանակերտ, 2009, 17-19 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Нерсесян С.С.

Результаты моделирования формирования техногенного месторождения золота по программе «Geosoft» | Тезисы доклада на VII международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50-летию Якутского государственного университета им. М.К. Амосова. Нерюнгри, 2006, с. 23-30