Վահան Սուրենի Նավասարդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Արևելահայ ոտանավորի մետրիկան», 1992 թ. ՀՀ ԳԱԱ գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այսօր Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
1993 - 2006 թթ. Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1992 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության (հետագայում Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության) ամբիոնի ավագ դասախոս
1975 - 1977 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1972 - 1974 թթ. Համաշխարհային գրականության ինստիտուտում ստաժոր-հետազոտող (Երևան - Մոսկվա )
1970 - 1972 թթ. Գրական կապերի կաբինետի լաբորանտ
30 տարուց ավելի դասավանդում է ԵՊՀ-ում, ռուս բանասիրության, հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական ֆակուլտետներում

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականության տեսություն, գրականագիտության ներածություն, ռուս քննադատության պատմություն, տաղաչափություն, 20-րդ դարի գրականագիտական կոնցեպցիաները, գրական երկի վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականության տեսություն, տաղաչափություն, ռուս և հայ գրականության պոետիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Վահան Սուրենի Նավասարդյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Навасардян В. С.

Об истоках «армянского размера» Арсена Багратуни | Декабрьские литературные чтения, вып.11, ЕГУ,Ереван,2011, 134

Навасардян В. С.

К проблеме типологии метрических систем (на материале армянского стиха) | Русский язык и литература в научной парадигме ХХI века (материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011г.), Е., РАУ, 2011, 320

Վ. Ս. Նավասարդյան

Հայկական ոտանավորն ըստ Ա.Այտընյանի «Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի» ուսումնասիրության | Համատեքստ-2011, Ե, ԵՊՀ, 2011, 288

Վ. Ս. Նավասարդյան

«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա) | (կազմող և առաջաբան), Ա. Բեքմեզյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ
 

Հոդված/Article

Навасардян В. С.

Ст. Малхасянц о метрической природе армянского стиха | Литература в меняющемся мире" (материалы международной научной конференции), Е., Изд. Рау, 2013, 131, с.80-84

Навасардян В. С.

Метрические и жанрово-тематические характиристики армянского волнометрического стиха | «Համատեքստ- 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, Էջ 111-120

Վ. Ս. Նավասարդյան

Վահան Տերյանի վանկաշեշտական և համաշեշտ ոտանավորի հարցի շուրջ | «Համատեքստ - 2010», Երեւան 2010, ԵՊՀ հրատ., էջ 191-194

Ваган Навасардян

Темы и вариации" (на материале одной басни Ж. Лафонтена, И. Крылова и Х. Абовяна) | «Համատեքստ - 2008», Երեւան 2009, ԵՊՀ հրատ., էջ 92-97

Ваган Навасардян

Г. Айвазян - переводчик И.А. Крылова | «Համատեքստ - 2009», Երեւան 2009, ԵՊՀ հրատ., էջ 28-34
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը